ایرانشهر چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد اگر سر به سر تن به کشتن دهیم از ان به که کشور به دشمن دهیم دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود این تارنما در راه اگاهی رساندن خبرهای تاریخی و فرهنگی ایران زمین و شناساندن تمدن این سرزمین به مردمان این مرز و بوم کوشش میکند. پاسخگوی سوالات شما در زمینه ایران شناسی و انجام کارهای فرهنگی هستم با من تماس بگیرید:09196867602 خسرو حسین بختیاری(سید حسین موسوی) http://princeofsasani.mihanblog.com 2020-06-02T20:47:24+01:00 text/html 2011-11-24T10:48:17+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) ایالتهای ایران http://princeofsasani.mihanblog.com/post/71 <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">1</span><span style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);">-&nbsp; ایــــــر ا&nbsp; ن </span></font><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">كــشــورم&nbsp;&nbsp; آئـیــنـه&nbsp; لـطــف&nbsp; خـــدا </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">مـشــرق&nbsp; پــر&nbsp; نـور&nbsp; اِیـمـان&nbsp; و&nbsp; دعــا &nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> پـرچــم&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایــران&nbsp; گـلسـتـان&nbsp; امـیـد&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> سـرخ&nbsp;&nbsp; گـون و&nbsp; سـبز فام و رو&nbsp; سـپـیـد</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">عـشـق آمـد شـوقـهـا در جان شـکـفـت&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> سـی بهار از گـلـشـن ایـمـان شـکـفـت&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> بـی&nbsp;&nbsp; امـان&nbsp;&nbsp; یـاد&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp; دلیــران&nbsp; می کنـم&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> جـان&nbsp;&nbsp;&nbsp; فـدای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نـام&nbsp;&nbsp; ایـران&nbsp;&nbsp;&nbsp; می کنـم&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 2- خراسـان رضـوی</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> هـفـت&nbsp; شـهـر عـشـق و &nbsp;&nbsp;&nbsp;یـاران امـیـن&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> قـلـب &nbsp;&nbsp;ایـران&nbsp;&nbsp; سـرافـراز&nbsp;&nbsp; اسـت&nbsp; &nbsp;ایـن&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> حـجـت هـشـتـم &nbsp;&nbsp;قـدم&nbsp; &nbsp;ایـنـجـا نـهـاد&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> بـا &nbsp;وضـو&nbsp; بـایـد بـه&nbsp; خـاکـش پـا &nbsp;نـهـاد </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;3- خراسـان جنوبـی </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> غـنــچـه هـای &nbsp;&nbsp;زعـفـرانـی &nbsp;&nbsp;را&nbsp; بـبـیـن&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> از&nbsp; خـراسـان&nbsp; جـنـوبـی&nbsp; &nbsp;گُِــل بـچـیـن&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 4- خراسـان شمـالی </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">ای دو&nbsp; تـار&nbsp; خـوش&nbsp; نـوا&nbsp;&nbsp; فـریـاد&nbsp; كـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;از&nbsp;&nbsp; خـراسـان&nbsp;&nbsp; شـمـالـی&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;یــاد&nbsp;&nbsp; كـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;5- گـلـسـتـــا ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> تـا&nbsp;&nbsp; گــلسـتـان&nbsp; &nbsp;مـی رود&nbsp;&nbsp; رویـای&nbsp; مـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;با&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سـمـنـد&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;بـاد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پـای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترکـمـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp;6- مــا ز نـد&nbsp; ر ا&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">هـفـت جـنـگـل دارد&nbsp; و هـفـت&nbsp; آسـمـان </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">خــطـه ی&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دریـا دلـان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «مـازنـدران»&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 7- گـــیـــلـا ن</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> می گـذارد «مـوج»&nbsp; سـر بر پـای «دشـت»</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">شهر شـالی های بـاران خـورده&nbsp; «رشـت»&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 8- خـو ز ســتـا&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> خـاک&nbsp;&nbsp;&nbsp; دهـلاویـه&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; بـسـتـان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درود&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> نـخـل هـای&nbsp; سـرخ&nbsp; &nbsp;خـوزسـتـان&nbsp;&nbsp; درود&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> شهر خـرمـشـهر چـون &nbsp;در خـون نشـست </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; زخـم&nbsp; بـر &nbsp;پـیشـا نـی كــارون&nbsp; نـشـست </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; 9- آ بـــــا&nbsp; د ا&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> بـاز&nbsp;&nbsp; هــم&nbsp;&nbsp;&nbsp; بـرخـیــز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آبـادان&nbsp;&nbsp;&nbsp; مـن&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> مـهـر&nbsp; تـو&nbsp; آمـیـخـتــه&nbsp; بــا&nbsp; جـان مـن&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 10- بــوشــهـــر </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> ایـنـك &nbsp;از بـوشـهـر&nbsp; و&nbsp; دلـواری &nbsp;بـگــو&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> از&nbsp; دل&nbsp; هـر &nbsp;ذره&nbsp;&nbsp; خـورشـیـد ی &nbsp;بـجــو &nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 11- هـر مـز&nbsp; گـا&nbsp; ن</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> مـوج&nbsp;&nbsp; اقـیــانـوس هـا&nbsp; دامـن &nbsp;كـشـان&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> از خـلیــج فــارس&nbsp; می گیــرد &nbsp;&nbsp;نـشـان &nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> پـاسـبـا ن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آبـهــا ی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نـیـلـگـو ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; هــرم&nbsp; هـرمـزگـان تـب عشـق و جنـون </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; 12-كـــیــــش </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">كیـش مـا چـشـم &nbsp;جـهـان را مـات كـرد </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; پـاكـی&nbsp; سـرچـشـمه&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; اثـبـات&nbsp;&nbsp; كـرد&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 13-&nbsp; زنــجــا ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> سـرزمـیـن&nbsp; در&nbsp; و&nbsp; مـرجـان&nbsp; اسـت&nbsp; ایـن &nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> شهـر اشـراق است و&nbsp; &nbsp;زنجـان است&nbsp; ایـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> &nbsp; 14-&nbsp; ا ر د&nbsp; بـیـــل </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> زادگــاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پـهـلـوا نـان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مــغــان&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> نـغـمـه خـوانـان&nbsp;&nbsp; و &nbsp;&nbsp;&nbsp;مـؤذن&nbsp; زاد گــان&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> اردبـیــل&nbsp; و چـشـمـه هـایـی از&nbsp; عـســل </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; آب گـرمـش در جـهـان ضـرب الـمـثـل&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 15- قــز و یـــن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">مـانـده&nbsp; از&nbsp; ایـن&nbsp; تـاک صـدهـا&nbsp;&nbsp; یـادگـار&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> نـام&nbsp; قـزویـن&nbsp; بـا رجــائـی&nbsp;&nbsp; مـانـدگـار&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 16-آذربایجان شرقی ، 17-آذربایجان غربی </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">جـان&nbsp;&nbsp; ایـران&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;اسـت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آذربـایـجــان&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> عـاشـقــانـش&nbsp;&nbsp;&nbsp; شـهـریـاران&nbsp;&nbsp; جـهـان </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> &nbsp; آنـکـه مـهـرش در دل و جـانـم نـشست&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> جـانـم&nbsp;&nbsp; آ ذربـایـجـان&nbsp;&nbsp; غـربـی&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسـت </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; جـانـم&nbsp;&nbsp; آ ذربـایـجـان &nbsp;&nbsp;&nbsp;شرقی&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسـت </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">&nbsp; 18- مــهــا بــا د </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">ای&nbsp;&nbsp;&nbsp; نـگــهـبــانـان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آزادی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ســلام &nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> مـرزبـانـان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مـهـابـاد&nbsp; ی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ســلام&nbsp; </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 19-كر د ســتــان </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">آسـمـان&nbsp;&nbsp; دسـت و دلـم&nbsp; را&nbsp; می كـشـیـد </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">ســوی&nbsp; كـردسـتـان&nbsp;&nbsp; و مـردان&nbsp;&nbsp; رشـیـد </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> مـا هــمـه&nbsp; هـم&nbsp; قــبـلـه و&nbsp; یــاران هـم </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">همـچـنـان کـوهـی کـه پـشتـیـبـان هـم </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">20-كـرمـا نـشـا&nbsp; ه </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">بـیـستـون&nbsp; و طـاق&nbsp; بـسـتـان&nbsp; &nbsp;را &nbsp;بـبـیـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> قـدمـت&nbsp;&nbsp; فـرهـنـگ&nbsp;&nbsp; ایـران&nbsp; را &nbsp;بـبـیـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> جـام جـم&nbsp; در چـشـمـه&nbsp; نـیـلـوفـر است </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> شـهـر كـرمـانـشـاه&nbsp; &nbsp;عـاشـق پـرور &nbsp;است </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 21- ایــــلــا م </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">خـانـه&nbsp;&nbsp; خـورشــیـد&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; خـاک پـر بـلا </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">شــهـر &nbsp; ایــلام&nbsp; &nbsp;ای &nbsp;&nbsp;&nbsp;مـسـیـر&nbsp; &nbsp;كـربـلا </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 22-سیستان وبلوچستان</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> سـرزمـیـن &nbsp;&nbsp;رسـتـم&nbsp; &nbsp;&nbsp;دســتـان&nbsp;&nbsp;&nbsp; درود </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> شـیـر&nbsp;&nbsp; مـردان&nbsp;&nbsp;&nbsp; بـلـوچـسـتـان&nbsp; &nbsp;&nbsp;درود </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 23-لــر ســتـا&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">ای&nbsp; فـلـک هـا&nbsp;&nbsp; تــشـنـه &nbsp;&nbsp;افــلاک&nbsp; تـو </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">خــرم&nbsp;&nbsp; و&nbsp; آبــاد&nbsp;&nbsp; بــاشـد&nbsp;&nbsp; خــاک&nbsp;&nbsp; تـو</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 24-چهـار محال بختِاری </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> كـوچ كـن &nbsp;&nbsp;سـمـت &nbsp;بـهـار&nbsp; سـرنـوشـت </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">چـار &nbsp;فـصـل&nbsp; بـخـتِـیـاری ها &nbsp;&nbsp;&nbsp;بـهـشـت </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 25-كهگیلویه وبویراحمد</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> بـا &nbsp;&nbsp;عـشــایـر&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنــا&nbsp;&nbsp; بــاز&nbsp; آ مـدیم </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> از&nbsp; بـویـر احـمـد&nbsp; بــه &nbsp;&nbsp;شـیـراز آ مـدیم</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">26-فـــــا&nbsp; ر&nbsp; س </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">روشـنـای &nbsp;چـشـم &nbsp;مـا &nbsp;&nbsp;شــاهــچـراغ </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">حافظ و سعدی است در این كـوچـه بـاغ</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 27-كــر مـــا&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">شـهـر&nbsp;&nbsp; کـرمـان&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; بـهـاری&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلـنـواز </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> ارگ&nbsp;&nbsp; بـم&nbsp;&nbsp; بـا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نـخـلـهـای&nbsp;&nbsp;&nbsp; سـرفـراز</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 28- &nbsp;یـــــــز د </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> بـاغ&nbsp;&nbsp; یـزد&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; نـو&nbsp;&nbsp; بـهـار&nbsp; تـرمـه هــا </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> بـادگـیــر&nbsp;&nbsp;&nbsp; کـوچـه&nbsp; هـایـش&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشــنـا </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 29-ســمــنــا&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">پـسـتـه خـنـدان سـمـنـان چـیـدنی س</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> شـاهـرود&nbsp; و&nbsp; قـلــه هـایـش&nbsp; دیـدنی س </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 30-اصـفــهــا&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">شـهـر گـلـهـا &nbsp;&nbsp;&nbsp;شـهـر پـلـهـای&nbsp; جـهـان </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> شـهـر&nbsp;&nbsp; گـنـبـد هـای&nbsp; آبـی &nbsp;&nbsp;&nbsp;اصـفـهـان </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">چـار&nbsp; بـاغـت&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; خـدا&nbsp; زیـبـا&nbsp;&nbsp; ســرود </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">مـا&nbsp; و&nbsp;&nbsp; شـبـهـای&nbsp; خـوش&nbsp;&nbsp; زایـنـده&nbsp; رود</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">31- قــــــــم </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> مـلـك نـور اسـت و درآن ظلمت گـم است </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> آســتـان&nbsp; دِیـن&nbsp; و&nbsp;&nbsp; دانـایـی&nbsp;&nbsp; قـم&nbsp;&nbsp; است</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 32-مــر&nbsp; كــز&nbsp;&nbsp; ی </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">مـردمـان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مـرکـزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانـشـورنـد</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> در خـمـیـن خـویـش گـل&nbsp; می پـرورنـد</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 33-هــمــد&nbsp; ا&nbsp;&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">هگـمـتـانـه مـهــد&nbsp; دانـش&nbsp; ملـك دیـن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> شـوكـت&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیـریـنــه&nbsp;&nbsp; ایـرا ن&nbsp;&nbsp; زمـیـن</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> 34-&nbsp; ایــــر&nbsp; ا&nbsp;&nbsp; ن </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">جـمـلـه ‌سـی اسـتـان كه بـایكدیـگریـم</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> بـهـره از&nbsp; سـی&nbsp; جـزء&nbsp; قـرآن مـی بـریـم </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">تـا&nbsp; مـن&nbsp; و&nbsp; تـو&nbsp; بـا&nbsp; ولـایـت هـمـدلـیـم </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">صـاحـب&nbsp; ایـن&nbsp; خـانـه و&nbsp; ایـن&nbsp; مـنـزلـیم <br> </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> میهنم ای&nbsp;&nbsp; هـدهـد&nbsp; هــادی&nbsp; شـده </font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> فـصــل&nbsp; فصل&nbsp; اسـتـقـلال&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; آ زادی&nbsp;&nbsp; شـده</font></p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> خـاك&nbsp;&nbsp; پـایـت&nbsp;&nbsp; طـوطـیــای&nbsp;&nbsp; مـاه&nbsp;&nbsp; بـاد </font></p><p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">پـرچـمـت&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;در&nbsp; &nbsp;&nbsp;سـایـه &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الـلـه&nbsp;</font><font style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;بـاد &nbsp;</font><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; </font></p><p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(255, 204, 0);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(153, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; از سروده های سید حمید رضا حسینی</span><br></span></font></p><p style="color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با سپاس از تارنمای ترانه 1400</span><br></font></p> text/html 2011-11-05T09:13:25+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) رپ یا موسیقی ایرانی http://princeofsasani.mihanblog.com/post/70 <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" align="right"><font size="3"><font style="font-family: impact;" size="3">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255);"> (بعد از خواندن این نوشته در نظر سنجی ستون باریک سمت چپ پایین نیز دیدگاه خودرا ثبت کنید)</span></font><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" align="right"><font size="3"><br>از دیرباز تا کنون هنر موسیقی در ایران زمین رواج داشته و جان های مردم ایران گره خورده با زخمه تار و اوای تنبور و ضرب دف بوده است. موسیقی ایرانی از پر بازدیدترین گونه های موسیقی جهان است که در گذشت سده ها هنوز پا برجا و گویای تمدن کهن ایران زمین است.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" align="right"><font size="3">اما امروزه یکی از دشواری هایی که برای موسیقی ایرانی پیش امده است گویای ورود و گسترش موسیقی باختری(:غربی) است که نم نمک در خانه ها و خودروها جایگزین نوای موسیقی ایرانی شده است. این موسیقی بیگانه شوند فراموش شدن و کم رنگ شدن موسیقی ایرانی شده است. گونه ای از این موسیقی. موسیقی رپ است که شوربختانه امروزه در خاورزمین(:مشرق) رواج یافته سروده های مستحجن و موسیقی هایی که در استدیو های کاملا غیر حرفه ای و خانگی ضبط میشود و در اینترنت گسترش یافته است.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" align="right"><font size="3">از انجایی که موسیقی زبان بازگویی احساسات است از نظر روانشناسی این گونه موسیقی احساسات کاذب می افریند و شوند سرزدن رفتار منفی از جوانان میشود. وارون ان موسیقی ایرانی است که با سازه های گوناگون همانند دف شور می افریند و یا با سه تار گویای حزن است و یا دیگر سازها که بازگو کننده احساسات مثبت و عرفانی هستند.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font style="color: rgb(255, 204, 51);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">یکی دیگر از دشواری هایی که به پایه موسیقی سنتی و مقامی ایران اسیب رسانده است اموزش اموزگاران کم تجربه و کسانی است که در زمینه موسیقی تحصیلاتی ندارند این گونه استادان هنرجو را با شیوه های نادرست اموزش میدهند و سردرگمی هنرجو را باعث میشوند. شوربختانه این گونه استادان در قالب تدریس خصوصی در منزل سرگرم اموزش هستند.</span></font><o:p></o:p></span></p> <span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(153, 255, 153);">حال شما به عنوان یک هم میهن داوری کنید. رپ یا موسیقی ایرانی؟ فراگیری موسیقی در منزل یا در اموزشگاه؟</span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">محمدعلی اروانی(محزون)&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرپرست گروه کوبه ای دف نوازان محزون</span></span> text/html 2011-10-29T06:13:08+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) روز کوروش بزرگ شاد http://princeofsasani.mihanblog.com/post/69 <img style="width: 538px; height: 327px;" src="http://www.reledownload.com/images/9r0ft9dx3vi2ubzlu21w%20%281%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><font size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">امروز 7 ابان- 29 اکتبر روز جهانی حقوق بشر و بزرگداشت شاهنشاه کوروش بزرگ بر ایرانیان و تمام ازادی خواهان</span><br style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دنیا شاد بادا</span><br><br></span></font><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 255, 153);"> درود من خسرو حسین بختیاری بر تمام ایرانیان سرافراز&nbsp;</span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 255, 153);"> </span><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 204, 51);"> <font size="2"><span style="font-weight: bold;">دلت زنده باشد به فرهنگ و هوش</span></font></span><br></span> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3">و درودم بر تمام ازادی خواهان این دنیای بزرگ. از ان پس درودم به پیام اور ازادی درودم به ان ابر مرد کشوررهان دادگستر درودم به صاحب ان مقبره خاموش که چون نگینی در جلگه پارس میدرخشد. درودم به شاهنشاه والامقام حضرت کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی و حقوق بشر دنیا.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3">به خجستگی این روز بزرگ برای دوستان هم رای و هموطنان مهربانم.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3">دوستان هم میهن همانطور که میدانید امروز روز جهانی حقوق بشر وبزرگداشت شاهنشاه کوروش بزرگ است. و بنده با نوشته هایی در مورد این روز و شخصیت شاهنشاه کوروش بزرگ در خدمتم. به امید روزی که 7 ابان-29اکتبر در کشور ما که زادگاه این مرد بزرگ است ثبت رسمی شود و ما هم به نیکی و با پیام ازادی به جشن و پایکوبی همگانی بپردازیم.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3">هم میهنان گرامی مطالبی که امروز در مورد کوروش بزرگ قرار دادم به صورت لینک میباشد. روی هر مطلب که میخواهید کلیک کرده و برای باز شدن صفحه شکیبا باشید. در باره هر مطلب&nbsp; با رنگ سفید داخل پرانتز در بالای لینک مطلب توضیحت دادم.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3">دوستان گرامی در اخر هم دو اهنگ زیبا درباره کوروش بزرگ برای دانلود قرار دادم.پیشنهاد میکنم از دست ندهید و امیدوارم خوشتون بیاد.<o:p></o:p></font><font style="font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(255, 255, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خسرو حسین بختیاری</span></font></p><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 255, 255);">(نوشته ویژه&nbsp; امروز)</span></span></span></font></span><font style="color: rgb(255, 204, 51);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"></span></font><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);"> </span></span></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;</span></font></span><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="3"><a style="font-family: courier new,courier,monospace;" href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/10" target="" title="پیام اور ازادی جهانیان"> پیام اور ازادی جهانیان</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 255, 255);">(من در اینجا میخواهم درباره بازتاب رفتار کوروش در جهان نوین سخن بگویم</span><span style="color: rgb(255, 255, 255);">)</span><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/11" target="" title="کوروش بزرگ قانون اساسی امریکا">کوروش بزرگ. قانون اساسی امریکا</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 204, 51); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> <span style="color: rgb(255, 255, 255);">(دیدگاه دانشمندان و تاریخشناسان درباره شخصیت کوروش بزرگ)</span></span><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/12" target="" title="کوروش بزرگ از دید ناموران جهان">&nbsp; کوروش بزرگ از دید ناموران جهان</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font size="3"><a style="font-family: courier new,courier,monospace;" href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/14" target="" title="متن منشور کوروش بزرگ"> متن منشور کوروش بزرگ</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span><font size="3"><a style="font-family: courier new,courier,monospace;" href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/15" target="" title="منشور کوروش به شعر">منشور کوروش به شعر</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 255, 255);">(مطالبی در مورد هرمزد رسام کاشف منشور کوروش بزرگ)</span></span><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span><font size="3"><a style="font-family: courier new,courier,monospace;" href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/13" target="" title="چه کسی منشور کوروش را پیدا کرد">چه کسی منشور کوروش را پیدا کرد</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 255, 255);">(مطالبی مختصر و مفید درباره زندگانی کوروش بزرگ از زاده شدن تا مرگ)</span></span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">1</span></span></span></font></span><font size="3"><a style="font-family: courier new,courier,monospace;" href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/1" target="" title="گل میکند خورشید زر تار">-گل میکند خورشید زر تار</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">2</span></font></span><font size="3"><a style="font-family: courier new,courier,monospace;" href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/2" target="" title="نهالی سالم و پر بهره و پاک">-نهالی سالم و پر بهره و پاک</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">3</span></font></span><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/3" target="" title="اغاز یک شهریاری اهورایی">-اغاز یک شهریاری اهورایی</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">4</span></font></span><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/4" target="" title="سرزمین پدر بزرگ ظالم">-سرزمین پدر بزرگ ظالم</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">5</span></font></span><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/5" target="" title="اتش کروزوس">-اتش کروزوس</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">6</span></font></span><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/6" target="" title="به سمت شرق">-به سمت شرق</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">7</span></font></span><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/7" target="" title="شاهکار کوروش">-شاهکار کوروش</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">8</span></font></span><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/8" target="" title="مسیح ایرانی">-مسیح ایرانی</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);">9</span></font></span><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/9" target="" title="غروبی غم انگیز">-غروبی غم انگیز</a></font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51); font-family: georgia,times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 255, 255);">(</span><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">سروده ای زیبا درباره کوروش بزرگ از شاعر گرانقدر سید علی صالحی)</span></font></span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></font></span></span></span></font><font size="3"><a href="http://princeofsasani.mihanblog.com/extrapage/20" target="" title="من سواره ای از سلاله هخامنشم">من سواره ای از سلاله هخامنشم</a></font><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"></span><br></span></font></span></span></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></span><span style="font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(255, 204, 51);" size="4"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="5">اهنگ</font> </span></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><a style="color: rgb(255, 204, 51);" href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ahuramazda0681.persiangig.com/audio/%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b4%20%20%20%5bwww.ahuramazda.blogfa.com%5d.mp3-" target="" title="دکلمه کوروش بزرگ"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">دکلمه کوروش بزرگ با صدای هما</span></font><span dir="rtl" style="font-family: courier new,courier,monospace;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">ارژنگی</span></font></span></a><span dir="rtl" style="font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(0, 0, 0);" lang="FA"><font size="3"><span style="font-weight: bold;"></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><span dir="rtl" style="font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(0, 0, 0);" lang="FA"><font size="3"><span style="font-weight: bold;"></span></font></span><font style="color: rgb(255, 204, 51);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"></span></font><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);"></span></span></font></span><font size="3"><a href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ahuramazda-mis.persiangig.com/audio/Hamed%20Fard%20%26%20Navid%20Bagheri%20-%20Kooroshe%20Saghir%20%28128%29.mp3" target="" title="اهنگ کوروش بزرگ">اهنگ کوروش بزرگ با صدای حامد فرد و نوید باقری</a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3"><a href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ahuramazda-mis.persiangig.com/audio/Hamed%20Fard%20%26%20Navid%20Bagheri%20-%20Kooroshe%20Saghir%20%28128%29.mp3" target="" title="اهنگ کوروش بزرگ"><br></a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3"><a href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ahuramazda-mis.persiangig.com/audio/Hamed%20Fard%20%26%20Navid%20Bagheri%20-%20Kooroshe%20Saghir%20%28128%29.mp3" target="" title="اهنگ کوروش بزرگ"><br></a></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(102, 255, 255);" align="right"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);">منابع: هفته نامه فرهنگی خبری امرداد- کتاب تاریخ ایران باستان تالیف حسن پیر نیا- کتاب کوروش بزرگ اثر هارولد لمب</span><a href="http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ahuramazda-mis.persiangig.com/audio/Hamed%20Fard%20%26%20Navid%20Bagheri%20-%20Kooroshe%20Saghir%20%28128%29.mp3" target="" title="اهنگ کوروش بزرگ"><br></a></font></p><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><o:p></o:p></span> text/html 2011-10-26T06:56:47+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) به خجستگی 7 ابان- 29 اکتبر روز جهانی شاهنشاه کوروش بزرگ http://princeofsasani.mihanblog.com/post/67 <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">با درود بر تمام هم میهنان ایران دوست. و درود بر تمام &nbsp; &nbsp; کسانی که از تارنمای ایرانشهر بازدید میکنند.</span><span style="font-weight: bold;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span>&nbsp;</span> </span></font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-weight: bold;" align="right"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="">&nbsp;<span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> </span></span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);">همانطور که همه دوستان میهن پرست اگاهی دارند 7 ابان-29 اکتبر روز جهانی و بزرگداشت بنیانگذار حقوق بشر و سلسله هخامنشی شاهنشاه کوروش بزرگ میباشد.</span><o:p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);"></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" align="right"><font size="3"><span style="">&nbsp; </span><span style="">&nbsp;</span>اما دوستان من به دیدگاه شما وظیفه ما در این روز چیست؟ هرکس از ما وبلاگ نویس ها به نوعی در تارنمای خود نوشته ای میگذاریم و این روز را به نوعی توصپف میکنیم. بعضی به یک شاد باش اکتفا میکنند. بعضی ها (تکراری) داستان زندگی این بزرگ مرد رو قرار میدهند.بعضی انتقادی مینویسند. بعضی هم سیاسی. البته کسانی هم با یک نوشته فرهنگی سر و ته قضیه را هم می اورند.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" align="right"><font size="3"><span style="">&nbsp; </span>سال گذشته به شوند بودن منشور کوروش بزرگ در تهران این روز برای تهرانی ها با تجمع در موزه ملی بهتر برگزار شد. اما امسال که منشور در ایران نیست چه؟ ایا در گوشه و کنار این شهر یا کشورمان همایشی در خور این بزرگ مرد برگزار میشود؟ <span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>همانطور که شما هم میدانید ایران تنها کشوری از میان مدعیان حقوق بشر است که حتی با عنوان زادگاه کوروش بزرگ این روز را ثبت ملی نکرده است. اما وظیفه ما میهن دوستان به راستی چیست؟ چندی پیش درتارنمای یکی ازدوستان خواندم که نوشته بود ایا ما باید روز 7 ابان – 29 اکتبر را روز کوروش بزرگ بدانیم و یا بر چه اساسی<span style="">&nbsp; </span>این روز به عنوان روز کوروش بزرگ برگزیده شده است. شاید این فکر به ذهن بسیاری از شما امده باشدکه چرا 29 اکتبر؟ این روز شاید روز ورود کوروش بزرگ به بابل ویا روز برگرداندن یهودی ها به سرزمینشان باشد. ولی به دیدگاه شما در کشور ما که به تاریخش اصلا اهمیت داده نمیشود ایا درست است که از این روز ایراد گرفت. نه دوستان این جور بدعت ها در کشور ما زیاد به صلاح نیست. اکثر مردم و کشور های اروپایی امریکایی این روز رو گرامی میدارن و دوستداران حقوق بشر در دنیا برنامه های زیادی اجرا میکنند انوقت در کشور مسخره ما که حتی این روز بزرگ رو در تقویمش هم ثبت نکرده این درست است که ما قشر میهن دوست بیاییم عوض اینکه در تلاش برای ثبت این روزباشیم واین مرد بزرگ و تاریخ و فرهنگ ایرانی رابه مردم این سرزمین بیشتر بشناسانیم از این روز ایراد های بنی اسرائیلی بگیریم.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);">&nbsp; &nbsp;دوستانی که تارنما دارند با نوشته های نه تکراری بلکه نوشته های متفاوت دست به اگاهی رسانی بزنند. دوستانی که تارنما ندارند با ایمیل زدن و پیامک دادن که راه بسیار موثری هم هست میتوانند اگاهی رسانی کنند. حتی میشود با جمع کردن امضا از اقشار مختلف جامعه قدم در ثبت ملی این روز گذاشت. من روز 7 ابان با نوشته ای ویژه</span></span></font></span><font style="color: rgb(255, 204, 51);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" dir="rtl"></span></font><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);"> منتظر همه دوستداران کوروش بزرگ و تاریخ و فرهنگ ایران میباشم. باشد که تلاش و کوشش نمونه ای از خود به جای بگذاریم.</span><span style="color: rgb(102, 255, 255);">بدرود.</span></span></font><span style=""><span style="color: rgb(102, 255, 255);">&nbsp; </span><br></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="">&nbsp;<span style="font-family: courier new,courier,monospace;"> </span></span><font style="color: rgb(255, 255, 102);" size="4"><span style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;">خسرو حسین بختیاری</span></font><o:p></o:p></span></p> text/html 2011-10-16T11:41:50+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) فیلم ملی - سینمایی کوروش کبیر در راه است http://princeofsasani.mihanblog.com/post/66 <font size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"></span></span><span style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;">کوروش کبیر </span></font><font style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">در راه است</span></span></font><br> <p class="MsoNormal"><font size="3"><span dir="rtl" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" lang="FA"><br> <span style="color: rgb(255, 204, 51);">نوشتن فیلنامه پروژه ملی-سینمایی "کوروش کبیر" پایان یافته و اکنون درخواست پروانه ساخت فیلم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده است. به گفته "علی معلم" تهیه کننده این فیلم. پس از یک سال پژوهش بر روی زندگی کوروش بزرگ اکنون با پایان یافتن نگارش کتاب نخست فیلم کارهای ساخت ان اغاز خواهد شد داستان فیلم زندگی کوروش بزرگ از زاده شدن تا مرگ را به نمایش در می اورد.</span></span><br style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> </font><img style="width: 211px; height: 210px;" src="http://www.up.vatandownload.com/images/ifhhuzxc9bcvf6b0dp53.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <font style="color: rgb(255, 204, 51);" size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" lang="AR-SA">قابل ذکر است که این پروژه اگر به اجرا دراید گرانترین فیلم تاریخ سینمای ایران خواهد بود و همچنین اولین فیلم بین المللی ساخت ایران</span><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;" dir="rtl"></span><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span>. گفتنی است که بازیگران مشهوری هم چون راسل کرو و براد پیت نیز در این فیلم ایفای نقش خواهند کرد.</span></font><font style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);" size="3">البته برای بازیگران ایرانی نیز نقشهایی در نظر گرفته شده است. کارگردانی این فیلم را جعفری جوزانی به عهده خواهد گرفت. <br> </font> <p style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);" class="MsoNormal"><img src="http://www.up.vatandownload.com/images/t9t5kvy5u1p6floiiotg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);" class="MsoNormal"><font size="3">علی معلم در پاسخ به منتقدینی که میگفتند چرا نقش کوروش را به بازیگران ایرانی نمیدهید گفت برای این که یک فیلم بین المللی ساخته شود و فروش موفقیت امیزی داشته باشد و از همه مهمتر تاثیر گذار باشد باید از بازیگران بین المللی در ان استفاده کرد یعنی بازیگرانی که وقتی نام انها روی جلد فیلم دیده میشود خریدار فیلم را بدون در نظر گرفتن موضوع و قیمت میخرد. با این اوصاف برای نقش کوروش بزرگ راسل کرو بازیگر مشهور فیلم گلادیاتور در نظر گرفته شده است<span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>.</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;" class="MsoNormal"><img style="width: 252px; height: 259px;" src="http://larserarts.com/wp-content/uploads/2011/08/Russell-Crowe1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp; راسل کرو بازیگر فیلم گلادیاتور</span><font size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" lang="AR-SA"><br> <br> <span style="color: rgb(255, 204, 51);">وقتی از علی معلم درباره ی اعلام امادگی دولت ایران در کمک به این پروژه ی ملی سوال شد او پاسخ داد کمک پیشکش.. فقط کارشکنی نکنند ما به کمک نیازی نداریم. و بودجه فیلم به صورت خصوصی تامین میشود.<br> </span></span><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" lang="AR-SA">وی افزود: داستان فیلم از کاخ اکباتان و دربار آستیاگ آغاز می‌شود و زندگی کوروش از تولد تا بنیانگذاری تمدن هخامنشی و حکومت پارسیان را تا مرگ دنبال خواهد کرد</span><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);" dir="ltr"></span><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 51);" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span>.<br> علی معلم عنوان کرد: با صدور رسمی پروانه‌ ساخت فیلم طی یک کنفرانس مطبوعاتی شرایط همکاری هنری و نحوه‌ مشارکت در سرمایه‌گذاری فیلم برای علاقه‌مندان تشریح خواهد شد</span><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 51);" dir="ltr"></span></font><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><font style="color: rgb(255, 204, 51);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">.</span><br style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> </font> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style=""> <!--[endif]--></span> text/html 2011-10-10T10:41:47+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) توس دیگر جهانی نمیشود http://princeofsasani.mihanblog.com/post/65 <font size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: rgb(255, 204, 102);">&nbsp; رنجهای سازمان میراث فرهنگی خراسان بر باد رفت</span><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);"> پرونده شکایت سازمان میراث فرهنگی از شرکت برق درباره نصب دکلهای فشار قوی در حریم منظری ارامگاه فردوسی بسته شد.</span></span><br style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);"> <span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);">به گزارش ایلنا مجتبا رجایی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان گفت:با دستور فرنشین(رئیس) سازمان مبنی بر توقف پیگیری ها شکایت انجام شده درباره نصب دکل های برق فشار قوی در شهر تاریخی توس متوقف شد.</span></font><font size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);"></span><br style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);">رجایی افزود: این شکایت از سوی مقامات استانی میراث فرهنگی پیگیری شد و ما کوتاه نیامدیم ولی در پایان همه چیز در تهران رقم خورد و روند رسیدگی به شکایت متوقف شد.</span><br style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);"> <span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);">به گفته وی ثبت جهانی توس و ارامگاه فردوسی&nbsp; از اهمیتی خاص برخوردار است چرا که این<br>مجموعه بخشی از تاریخ و هویت ایران به شمار می اید.</span></font><img src="http://heritage.chn.ir/manage/photo/51477-82057.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></span><br style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><span style="color: rgb(255, 204, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دکل برق در نمای ارامگاه فردوسی</span></font><br><br>عباس زاده معاون میراث فرهنگی هم در این باره گفت: از دست ما کاری ساخته نیست و البته بر این باوریم که ارامگاه فردوسی و شهر تاریخی توس تنها جایی در استان است که توانمندی جهانی شدن را دارد. ولی ممکن است این مشکل باز هم رفع شدنی باشد.</span></span><br style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);"> <span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0);">وی گفت: شرکت برق منطقه ای خراسان در سال 1385 در راستای اجرای پرو</span></font><span dir="rtl"><font style="color: rgb(255, 204, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">ژه برق رسانی به ترکمنستان دکل های برق را پیرامون ارامگاه فردوسی نصب کرد که یکی از این دکلها درست پشت ارامگاه فردوسی و در فاصله چند متری ان نصب شده به گونه ای که حریم منظری (فضای بصری)ارامگاه این شاعر پارسی گو را مخدوش کرده است.</span></font><br> <span style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;"><font style="color: rgb(255, 255, 153);" size="2">نمیرم از این پس که من زنده ام &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که تخم سخن را پراکنده ام</font><br> <font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);" size="3">برگرفته از هفته نامه فرهنگی خبری امرداد</font><br> </span></span> text/html 2011-10-09T05:52:46+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) زاد روز خسرو خراسان http://princeofsasani.mihanblog.com/post/64 <font style="color: rgb(255, 255, 0);" size="6"><span style="font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold;">&nbsp;زاد روز حضرت شمس الشموس<br>&nbsp;هشتمین افتاب تابناک هستی <br><br>&nbsp;خسرو خراسان امام علی ابن <br><br>موسی الرضا بر تمام شیعیان <br><br>&nbsp;&nbsp; ایران زمین شاد بادا</span></font> text/html 2011-09-30T06:27:22+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) بابک خرمدین را هم جمهوری اذربایجان ربود http://princeofsasani.mihanblog.com/post/63 <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="4">دولت جمهوری اذربایجان که سالهاست در پی تحریف تاریخ است این باربه نقل از شبکه جهانی سحر در تلاش است تا تندیس بابک خرمدین را در باکو برپا کند.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style=""><font size="4"><span dir="rtl" style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" lang="FA">به گزارش خبر گزاری اران الهام علی اف رییس جمهور دولت اذربایجان با صدور فرمانی به فرمانداری باکو دستور داده است تا در یک ماه پیشنهاد های خود را برای برپایی تندیس بابک خرمدین در باکو اماده کند.</span></font><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3">بابک خرمدین از چهره های تاریخی ایران است که دیدگاه های متفاوتی درباره مثبت و منفی بودن جایگاه او بازگو میشود اما در سالهای کنونی برای شوراندن<span style="">&nbsp; </span>قوم گرایی علیه ایران در برنامه های تلویزیون و گزارشهای نادرست جمهوری اذربایجان بابک خرمدین و قلعه بابک به مانند نمادهای قوم گرایی ضد ایرانی تبلیغ شده اند افزون بر این با گنجاندن نوشتارهای تحریف شده در کتابهای درسی این جمهوری چهره ها و رخدادها و اثار بسیاری از تاریخ ایران را به سود خویش مصادره کرده اند</font><img src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/2/12/55710_566.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3"><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; قلعه بابک خرمدین</span></font><br></font></p><p class="MsoNormal" style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="3">دوسال پیش با بودجه هنگفتی از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری اذر بایجان فیلمی درباره جواد خان گنجه ای ساخته شد.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style=""><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">و تلاش شد این چهره ایرانی که سالهای درازی پیش از پیمان نامه های ننگین گلستان و ترکمانچای و تجزیه بخشهای شمال ارس از ایران در برابر دست اندازی ها روسیه تزاری پایداری کرده یود به عنوان یک چهره قوم گرا با خصوصیت های تجزیه خواهان کنونی نمایش داده شود این تحریف تاریخی و فرهنگی تا بدانجا پیش رفته که به انتشار کتابها و اطلسهای دروغین نیز انجامیده. <br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style=""><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font style="color: rgb(255, 204, 0);" size="3"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="5">برگرفته از هفته نامه فرهنگی خبری امرداد</font><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" style=""><span dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><font style="color: rgb(255, 255, 102);" size="5"><span style="font-weight: bold; font-family: georgia,times new roman,times,serif;">از دوستان خواهش میکنم در خبر رسانی کوتاهی نکنند</span></font><o:p></o:p></span></p> <br> text/html 2011-09-30T06:17:44+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) دهم مهر ماه جشن مهرگان بر ازادی خواهان جهان خجسته باد http://princeofsasani.mihanblog.com/post/62 <font style="color: rgb(255, 204, 0);" size="5"><span style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;">مهرگان جشن پیروزی بر دروغکاران <br> <br> </span></font><img style="width: 474px; height: 313px;" src="http://bisoton.persiangig.com/image/mehregan/33epser.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="color: rgb(255, 204, 0);" size="5"><span style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;"> <br> <font size="5">جشن پیروزی فریدون و کاوه بر ضحاک تازی و رهاندن میهن از چنگ اهریمن شاد بادا<br><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 255, 255);">دوستان این نوشته ثابته برای خوندن خبر بابک خرمدین برید پایین</span></span></font><br></font></span></font> text/html 2011-09-01T14:35:58+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) کتاب هرودوت اکنده از بزرگنمایی های ماهرانه http://princeofsasani.mihanblog.com/post/61 <font style="font-family: courier new,courier,monospace; color: rgb(153, 255, 255);" size="4"><span style="font-weight: bold;">((هم میهنان گرامی درخواست دارم بعد از خواندن نوشته در نظر سنجی هم دیدگاه خود را ثبت کنید))</span></font><br><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0); font-weight: bold;" size="3">کتاب هرودوت اکنده از بزرگنمایی های ماهرانه هست و دوستانی که مانند من اهل تاریخ هستن این رو خوب میدونن اما دوست دارم به دیدگاه های بعضی از تاریخشناسان کشورمون توجه کنیم تا این مهم رو بهتر دریابیم:<br>استاد ثاقب فر "شور بختانه مترجمان تاریخ هرودوت که البته بخشهای بسیاری از ان هنوز هم ترجمه نشده است ان را تاریخ بی طرفانه ای میخوانند! استادی در کتاب "منابع تاریخ ایران" ستایش بسیاری از بی طرفی هرودوت کرده است و من بی گمانم که ایشان اصلا تاریخ هرودوت را نخوانده اند.<br>تاریخ هرودوت 9 کتاب است که درست به سبک یک </font><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 0); font-family: georgia,times new roman,times,serif;">تراژدی یونانی است و همانگونه که قالی های ما نظمی دارند که انان را اهنگین نشان میدهد این کتاب هم برابر با </span></font><font style="color: rgb(255, 204, 0); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;" size="3">تراژدی</font><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 0); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"> های یونانی و مانند یک سمفونی نوشته شده است. شش کتاب از ان پیشگفتاری است بر سه کتاب پایانی که گزارش جنگهای خشایار شاه&nbsp; با یونانی هاست <span style="color: rgb(255, 255, 153);">(اگر دوست دارید در مورد خشایار شاه و جنگهای اون با یونانی ها بیشتر بدونید برید به قسمت موضوعات- خشایار شاه.)</span>. درست به مانند یک نمایشنامه نخست ایرانی ها را بزرگ میکند و شمار ارتش ان را به گونه ی خنده اوری نشان میدهد در جایی یک ملیون و هفتصد هزار ودر جای دیگر دو ملیون و هفتصد هزار ! و در جایی نیز به نقل از سنگ نگاشته ی ستون سنگی که به یاد بود شکست لئونیداس اسپارتی در جنگ با ایران ساخته شده است میگوید 300 اسپارتی یونانی به دست 3 ملیون ایرانی کشته شدند.</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 0); font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></font><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(255, 204, 0); font-weight: bold;" size="3">در چند رویه پس از ان میگوید منظور از 3 ملیون سپاه اصلی است چون اگر خدمه همراه هر سرباز را به حساب بیاوریم شمار سپاهیان ایرانی در جنگ با 300 اسپارتی 5ملیون تن بوده است! و اما امروزه بر پایه پزوهش های مغرض ترین غربی ها هم شمار ارتش ایران در ان جنگ 300 هزار بازگفته میشود. ومیبینیم که ان بزرگنمایی ها همه تبلیغاتی بوده است.<br>هرودوت در جایی دیگر میگوید :" ایرانی ها هزار و اندی هم کشتی داشتند&nbsp; اما توفان امد و شماری از ان ها نابود شدند و خدایان کمک کردن که شمار کشتی های ما با انها برابر شود و سر انجام حدود سیصد و اندی کشتی با هم جنگیدند" سراسر کتاب هرودوت اکنده از بزرگنمایی های ماهرانه است که البته بخشی از حقایق هم در ان یافت میشود چون نمیدانستند که بازگو کردن انهاروزی به سود ما ایرانی ها میشود"<br>دکتر کزازی در رونمایی کتاب نقد تاریخی هرودوت ارزش تاریخی تواریخ را به کلی انکار کرده و میگوید :برای هرکس که بر خرد خود بنیاد میکند کتاب تاریخی هرودوت مگر کتابی افسانه ای نیست. از دید من این کتاب نیازی به نقد ندارد و یا اگر دارد این نقد باید افسانه شناختی باشد نه نقد تاریخی... ساختار این کتاب افسانه ای است ولی گاهی نمودهای تاریخی هم در ان میبینیم. استاد کزازی کتاب هرودوت را نه تنها اثری تاریخی نمیداند بلکه بر این باور است که در پاره ای زمینه ها ضد تاریخی است.زمانی که او(هرودوت) از مورچه های هندوستان مینویسد "از سگ کوچکتر و از روباه بزرگترند. واز شتری که پاهای عقبی ان هرکدام دو ران و دو زانو دارد" تنها داوری خرد است که ما را به نپذیرفتن دیدگاههای او رهنمون خواهد شد.<br>"ناهید زندی" کارشناس ارشد ایران شناسی نیز دراین باره&nbsp; چنین میگوید:کتاب تواریخ هرودوت از روزگاران دور اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. از همان روزگاری که (سیرون) لقب پدر تاریخ را به هرودوت داد و(پلوتارک) در بد نهادی او نوشت.(استرابون) ارزش افسانه های هومر را بیش از بازگفته های تاریخی هرودوت دانست و (کتزیانس) دروغگویی هرودوت را در نوشته هایش هم وارد دانست وتا زمانی که (امیر مهدی بدیع)30 سال از عمرش را صرف رو کردن دست این کتاب کرد.</font><br><span style="color: rgb(153, 153, 0);"><font size="4">برگرفته از هفته نامه</font> <font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="5">امرداد&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br><br> text/html 2011-08-31T08:11:36+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) عید امد و عید امد http://princeofsasani.mihanblog.com/post/60 <font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="7"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">عید سعید فطر بر تمام مسلمانان روزه دار ایران زمین شاد باد</span></font> text/html 2011-08-20T19:25:52+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) دادخواهان زاینده رود خشکیده http://princeofsasani.mihanblog.com/post/58 &nbsp;&nbsp;<font style="color: rgb(255, 255, 102);" size="3">&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255);"> </span></font><font style="color: rgb(255, 204, 0);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="3"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;">(بعد از خواندن این نوشته در نظر سنجی شرکت کنید)</span></font><br></span></font><img src="http://img.didan.ir/khoshk%20sali%20bi%20sabeghe%20zayande%20rudd/07.jpg" alt="زاینده رود خشکیده" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font style="color: rgb(255, 204, 0);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">شمار داد ﺧﻮاﻫﺎن(ﺷﺎﮐﻴﺎن) ﭘﺮوﻧﺪﻩ زاﻳﻨﺪﻩ رودﮐﻪ از ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ 17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﺑﻪ 2 ﻫﺰارو200&nbsp; ﺗﻦ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد. دادﺧﻮاﻫﺎن از ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ اب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"> ﺷﮑﺎﻳﺖ100 ﭼﻬﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﮐﻪ در دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ان رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻴﺸﺪ2 ﻫﺰارو 200ﺗﻦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ محمد ﻋﻠﯽ داد ﺧﻮاﻩ وﮐﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮔﻔﺖ:17 اﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﺑﺎ اﻣﺪن ﺑﺴﻴﺎری از دادﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮگ ﺧﻮرد. راﻫﺮو ﻫﺎی دادﺳﺮا ﭘﺮ ﺑﻮد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻮدﻧﺪ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:ﺑﺴﻴﺎر از اﻧﺎن ﮐﻪ اﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن زحمت ﮐﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اب و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻧﻴﺰ محتاﺟﻨﺪ وﳘﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ان روی رخ دادﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن راﻩ اب را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و اب</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"> ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وی اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﺎ دﻳﺮ ﮐﺮد ۳ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﻋﺖ ۱۱&nbsp; ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"> در ان ﻧﺸﺴﺖ&nbsp; ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود را ﺧﺸﮑﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ اﻳﻦ رود اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ 17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ در ﺷﻌﺒﻪی رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ 3&nbsp; در ﺻﺪی ﺑﺎرش اﳒﺎﻣﻴﺪﻩ ﻧﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ: ﻣﻬﺪی بصیری و اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر اﻣﻴﻨﯽ</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"> ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ در ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ 3 درﺻﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن 100&nbsp; درﺻﺪ اب ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">.ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ رود ﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﲔ دﺳﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .اﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮوش ﺧﺎرج از ﺣﺠﻢ اب زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اب اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ دادﻳﺎر ﺑﻪ ﺷﺎﮐﻴﺎن اﺟﺎزﻩ داد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﭘﻴﮕﲑی ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺎرج از ﺣﺠﻢ اب زاﻳﻨﺪﻩ رود را ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ کارشناسان در این نشست به قانون عدم ره برداری از چاه های حرﳝی مصوب سال1333 ﺧﻮرﺷﻴﺪی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ ﻫﺎی ﺣﺮﳝﯽ ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﺮداﺷﺖ اب از اﻳﻦ ﭼﺎﻩ ﻫﺎرا ﺷﻮﻧﺪی ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﻩ</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">رود اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود دراﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﺎورزان اﺻﻔﻬﺎن را ﺻﻔﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ اﻧﺪازﻩ اب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ وﺑﺮداﺷﺖ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ اﻳﻦ</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">رود و ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﳒﺎﻣﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﺬرﺷﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اب ﺑﻮدﻩ .ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﳜﯽ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از روزﮔﺎر اردﺷﲑ ﭘﺎﭘﮑﺎن ﺗﺎ ﳘﲔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اب زﻧﺪﻩ رود ﻣﻴﺎن ﮐﺸﺎورزان ﺣﻘﺎﺑﻪ دار ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﲔ ﻧﻴﺴﺖ .داﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﻩ 27 کنوانسیون وین که ایران نیز انرا امضا کرده هیچ دولتی ﳕیتواند بهانه قوانﲔ داخلی خود پیمان های بﲔ اﳌللی را نادیده بگیرد.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻮاﻧﲔ داﺧﻠﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﻳﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺑﺮاﻩ ﻫﺮ رود ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺮم اﺳﺖ وﺑﺮ ﳘﲔ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اب در ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ان روی ﮐﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺮد ﮔﺮاﻳﯽ از ﺳﻮی ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب اوردﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﻣﻴﺪ اﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرات دادﺳﺘﺎن ﳏﱰم در ﻗﺎﻧﻮن ایین دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"> دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اب ﺑﻪ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد. او اﺑﺮاز اﻣﻴﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ اب ﺑﻪ اﺑﺮاﻩ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد&nbsp; ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ دادﺧﻮاﻩ ﺑﺎ اﺷاﺮﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﲑاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎز و ﭘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻳﻦ رود ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">که دیرینگی انها گهگاه به هزار سال میرسد به گونه ای است که اگره پی انها اب و رطونبت نداشته باشد در دراز مدت فرو میریزد</span></font><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 0);"> وی در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﺎرش از ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﲑ ﴰﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن اورد و ﮔﻔﺖ:اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ان ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارد دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻩ</span><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 204, 0);"> اﺳﺖ .او در پایان گفت: اکنون با خشک شدن زاینده رود بستر این رودخانه خاکی و بویناک است و ریزگردهای بر امده از این بستر که میتواند عامل بیماری باشد اکنون شهر را با افت عدم بهداشت روبه رو ساخته است.</span><br><font style="color: rgb(153, 153, 0);" size="5">بر گرفته از هفته نامه</font><span style="color: rgb(153, 153, 0);"> </span><font style="color: rgb(153, 153, 0);" size="7">امرداد</font><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></span></font><br> text/html 2011-08-12T07:21:56+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) امروز21 امرداد ماه روز جان سپاری سردار اریو برزن و 1200 نفر از یاران وفادارش در راه ایران زمین http://princeofsasani.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: justify;"><font style="color: rgb(255, 255, 255);" size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">با درود بر تمام مردان و زنان تاریخ ساز ایران زمین و درود فراوان بر تمام شما دوستان عزیز که از این تارنما دیدن میکنید.امروز حتما در نظر سنجی شرکت کنید.</span></font><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"></div><font size="3"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 0);">امروز روز 21 امرداد ماه روز جان سپاری سردار اریو برزن در راه ایران سرفراز و امپراطوری پر افتخار هخامنشی که صلح و ارامش رو در جهان بر پا کرد هست و همچنین خواهر گرامی ایشان سردار یوتاب که همراه برادر در راه این مرز و بوم جان داد. به دیدگاه من امروز روز افتخار افرینی مرد و زن ایرانی هست روزی که این خواهر و برادر نشان دادن که مردن سرخ به از زندگی ننگین است. اما من نمیخوام تو این نوشته بنویسم که اریوبرزن کی بود و کجا رفت و چه کار کرد چون همه ی ما جریان شهادت اریو برزن و 1200 نفر از یاران وفادارش رو میدونیم تو این نوشته میخوام بگم که اریو برزن امروز هم تنهاست امروز هم میخوان اون رو نابود کنن حتما جریان پایین اوردن مجسمه این دلاور مرد رو&nbsp; از میدانی به اسم خودش در یا سوج رو شنیدید اگه نشنیدید به خبر پایین توجه کنید:</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">به گزارش مهر، پس از آنکه فرمانده سپاه فتح استان نصب مجسمه آریوبرزن در ورودی شهر یاسوج را مورد انتقاد قرار داد، این دستور از طرف دادستان یاسوج صادر شده است.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">سردار شهابی فر صبح پنجشنبه در کنگره سرداران و 600 شهید شهرستان بویراحمد گفته بود:"امروز دم اسب آریو برزن را مشرف بر تمثال مبارک شهیدان کرده‌اند که ضروری است دادستان کهگیلویه و بویراحمد دستور تخریب آن را بدهد."</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">دادستان یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سپاه نامه ای به دادستانی نوشته است که با توجه به اینکه ما ارزشهای متعددی داریم که می شود به عنوان نمادهای ارزشی استفاده شود، و در این نامه تقاضا کرده اند که به جای این مجسمه از نمادها و ارزشهای اصیل استفاده شود.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">حجت الاسلام سید محمود موسوی پور افزود: براین اساس ما هم به شهرداری نامه ای نوشتیم که در این خصوص اقدام کنند.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">وی بیان کرد: در حالی که رفتگرهای شهرداری به درب خانه های مردم مراجعه کرده و تقاضای کمک مالی می کنند و پارک های ما نیاز به توسعه دارد و فضای سبز ما مشکل دارد، اگر به جای این مجسمه های چند میلیونی و جشن های میلیونی به این ها پرداخته شود، بهتر است.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">موسوی پور اظهار داشت: نمادهای ارزشی زیادی در جامعه داریم از جمله شهدا، علما و نقش مردم در صحنه های مختلف انقلاب که بهتر است به جای مجسمه هایی که فرهنگ نگهداری از آن را نداریم و فردا خراب می شوند، از این نمادها استفاده کنیم.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">وی ساخت این مجسمه ها را اسراف دانست و گفت: به شهرداری اعلام کردیم که با توجه به درخواست سپاه و مردم این مجسمه پایین آورده شود.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">دادستان یاسوج در خصوص مبنای حقوقی این دستور نیز گفت: هرکجا حقوق جامعه مورد تعرض قرار بگیرد دادستان می تواند تذکر دهد و اقدام کند.</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 153);">موسوی پور بیان داشت: در صورتی که شهرداری یاسوج در موعد مقرر نسبت به برداشتن این مجسمه اقدام نکند برخورد قانونی صورت می گیرد</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 204, 0);">اکنون من از شما دوستان گرچه تعدادمون کم هست میخوام بپرسم که ایا این انصاف و عدل هست من نمیدونم این شهابی فر چه ادمی ولی پیداست که خیلی خرافاتی اخه کی گفته دم این مجسمه به شهدا بی احترامی میکنه میخوام به حجت الاسلام موسوی بگم پول رفتگرها رو باید با پایین اوردن نماد های ملی و اعتقادی و مقدس بپردازیم دوستان ایا به نظر شما شهدا راضی هستن که مجسمه این دلاور مرد&nbsp; پایین بیاد ایا اریو برزن شهید در راه وطن نیست به روح تمام شهدا قسم که راضی نیستن من نمیدونم فردا فرزندان ما چه اسطوره ای میخوان داشته باشن ایا اریو برزن الگویی برای شهدا نبوده. چی بگم به خدا نمیدونم چی بگم.اما درود برتمام جوانان یاسوجی جوانانی که دور این میدون جمع شدن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن و همچنین ایت الله حسینی نماینده ولی فقیه که گفته در قران نوشته شده هرکس در راه وطنش کشته بشه شهید هست و اریو برزن مصداق این ایه هست و باید پاس داشته بشه. اما تمام این کارها فعلا بی نتیجه بوده مثل این که این شهابی فر مشکل شخصی با اریو برزن داره که حتی نماینده ولی فقیه هم نتونسته کاری بکنه. اما همین جا من این رو به این سردار جنگ شهابی فر میگم اگه بخوان این مجسمه رو نابود کنن به قول هفته نامه امرداد از ان ایرانی مسلمان که گفته به یاد سردار هخامنشی اسم پسرم رو اریو برزن میذارم تا همه جوانان یاسوجی و ایت الله حسینی که ارزش کار اریو برزن&nbsp; رو میدونن بر زنده ماندن نامش پای میفشارند.از شما دوستان که این نوشته رو خوندین میخوام اگه تارنما دارین این خبر رسانی رو بکنید اگه ندارید با ایمیل این کار رو انجام بدید و همینطور با استفاده از پیامک زدن میتونیم خبر رسانی&nbsp; بزرگی بکنیم یادتون باشه اریوبرزن چشم به پاسداری ما داره پس بیایم امانت دارای خوبی باشیم. به یاد سردار اریو برزن و1200 نفر از یاران وفادارش:</span><br><span style="color: rgb(153, 153, 0);">کنون گویمت رویدادی دگر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زتاریخ دیرین این بوم و بر</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">چواسکندرآمد به ملک کیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکی گرد فرمانده قهرمان</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">به ایرانیان داد درس وطن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در این ره گذشت از سروجان وتن</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">که فرزند نام آور میهن است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مر آن شیردل آریو برزن است</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">چو اسکندر آهنگ ایران نمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه آگهان را هراسان نمود</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">جهانگستری فکروسودای او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جهانگیری اندیشه و رای او</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">چو موج شتابنده میراند پیش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بشد کار دارا بسختی پریش</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">سرانجام دارا در آمد ز پا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از این بار شد پشت ایران دوتا</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">بسی شهرها راسکندر گشود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بجز پارس چون راه دشوار بود</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">گذرگاه او تنگه ای بود تنگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دو سویش همه صخره و کوه و سنگ</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">همه سنگها بود ره ناپذیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه صخره هایش کهنسال و پیر</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">در آن تنگه سردار ایران سپاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر اسکندر و لشکرش بست راه&nbsp;&nbsp; </span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">چو کوهی سر افراشت بر آسمان&nbsp;&nbsp; که تا ره بود بسته بر دشمنان</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">پس از روزها پایداری و جنگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس از هفته ها کارزار و درنگ</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">سکندر نیارست از آن ره گذشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به کارش فروماند و درمانده گشت</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">سر انجام فکری سکندر نمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پی چاره تدبیر دیگر نمود</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">بگفتا به سردار ایران سپاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که بگذر ز پیکار و بگشای راه</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">بخشم تو را بر همه مهتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از این پس تو سردار اسکندری</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">ولی آریو برزن پاکدل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پی پاس این خاک و این آب و گل</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">به اسکندر از خشم پاسخ نداد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو کوهی فراروی او ایستاد</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">سرانجام&nbsp; نابخرد گمرهی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دشمن نشان داد دیگر رهی</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">چو اسکندر از تنگه آمد فراز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز نو آریو برزن چاره ساز</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">گران پاتر از صخره های بلند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بپا ایستاد اندر آن تنگ بند</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">بدین گونه ره بر سکندر ببست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر او آشکار و مسلم شکست</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">&nbsp;بدانست جز مرگ در پیش نیست&nbsp; وراتا عدم یک قدم بیش نیست</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">چو نزدیک شد لحظه واپسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به میدان آورد گفت این چنین: </span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">بدان ای سکندر پس از مرگ من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس از از ریزش آخرین برگ من</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">توانی گشایی در پارس را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نهی بر سرت افسر پارس را</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">به تخت جم و کاخ شاهنشهان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدم چون نهی با دگر همرهان</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">مبادا شوی غره از خویشتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که ایران بسی پرورد همچو من</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">چو اسکندر این جانفشانی بدید&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرانگشت حیرت به دندان گزید</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">به آهستگی گفت با خویشتن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که اینست مفهوم عشق وطن</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">اگر چند آن آریا مرد گرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پی پاس ایران زمین جان سپرد</span><br style="color: rgb(153, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 0);">ولی داد درسی به ایرانیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که در راه ایران چه سهل است جان.</span><br><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="6">بدرود</font><br></span></font> text/html 2011-07-27T05:45:56+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) اغاز به کار دوباره این تارنما http://princeofsasani.mihanblog.com/post/56 <div align="justify"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font size="4"><font color="#999900">با درود به شما دوستان اریایی. با درود به همه کسانی که از هرجای ایران که هستند هرچند اندک از این تارنما بازدید کردند. وبا درود فراوان به همه دوستانی که در پیوند با این تارنما هستند. امیدوارم حال همه خوب باشد. چند وقتی نبودم وبه مدت چهار ماه این تارنما رو ترک گفتم به شوند مشکلات روحی که داشتم واکنون دوباره تصمیم گرفتم که کار تارنما رو ادامه بدم و امیدوارم بتونم با دوستانی که با ما در پیوند هستند و دوستانی که در اینده پیوند میدیم بتونیم همین کار کوچیک در راه سربلندی میهن رو به نتیجه برسونیم و از شما دوستان خوبم انتظار همیاری دارم. به امید همکاری بیشتر. خسرو حسین بختیاری.</font></font></strong></font></div> text/html 2011-06-07T07:57:53+01:00 princeofsasani.mihanblog.com خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) به زودی در خدمتم http://princeofsasani.mihanblog.com/post/55 <font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="7"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold;">این تارنما به زودی به روز خواهد شد</span></font>