ایرانشهر
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران بدور
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 آذر 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
1-  ایــــــر ا  ن

كــشــورم   آئـیــنـه  لـطــف  خـــدا

مـشــرق  پــر  نـور  اِیـمـان  و  دعــا  

پـرچــم    ایــران  گـلسـتـان  امـیـد 

سـرخ   گـون و  سـبز فام و رو  سـپـیـد

عـشـق آمـد شـوقـهـا در جان شـکـفـت 

سـی بهار از گـلـشـن ایـمـان شـکـفـت 

بـی   امـان   یـاد    از   دلیــران  می کنـم 

جـان    فـدای     نـام   ایـران    می کنـم 

2- خراسـان رضـوی

هـفـت  شـهـر عـشـق و    یـاران امـیـن 

قـلـب   ایـران   سـرافـراز   اسـت   ایـن 

حـجـت هـشـتـم   قـدم   ایـنـجـا نـهـاد 

بـا  وضـو  بـایـد بـه  خـاکـش پـا  نـهـاد

 3- خراسـان جنوبـی

غـنــچـه هـای   زعـفـرانـی   را  بـبـیـن 

از  خـراسـان  جـنـوبـی   گُِــل بـچـیـن 

4- خراسـان شمـالی

ای دو  تـار  خـوش  نـوا   فـریـاد  كـن

 از   خـراسـان   شـمـالـی     یــاد   كـن

 5- گـلـسـتـــا ن

تـا   گــلسـتـان   مـی رود   رویـای  مـن

 با     سـمـنـد     بـاد     پـای     ترکـمـن

 6- مــا ز نـد  ر ا  ن

هـفـت جـنـگـل دارد  و هـفـت  آسـمـان

خــطـه ی      دریـا دلـان     «مـازنـدران» 

7- گـــیـــلـا ن

می گـذارد «مـوج»  سـر بر پـای «دشـت»

شهر شـالی های بـاران خـورده  «رشـت» 

8- خـو ز ســتـا  ن

خـاک    دهـلاویـه   و   بـسـتـان     درود 

نـخـل هـای  سـرخ   خـوزسـتـان   درود 

شهر خـرمـشـهر چـون  در خـون نشـست

  زخـم  بـر  پـیشـا نـی كــارون  نـشـست

  9- آ بـــــا  د ا  ن

بـاز   هــم    بـرخـیــز     آبـادان    مـن 

مـهـر  تـو  آمـیـخـتــه  بــا  جـان مـن 

10- بــوشــهـــر

ایـنـك  از بـوشـهـر  و  دلـواری  بـگــو 

از  دل  هـر  ذره   خـورشـیـد ی  بـجــو  

11- هـر مـز  گـا  ن

مـوج   اقـیــانـوس هـا  دامـن  كـشـان 

از خـلیــج فــارس  می گیــرد   نـشـان  

پـاسـبـا ن      آبـهــا ی       نـیـلـگـو ن

  هــرم  هـرمـزگـان تـب عشـق و جنـون

  12-كـــیــــش

كیـش مـا چـشـم  جـهـان را مـات كـرد

  پـاكـی  سـرچـشـمه   را   اثـبـات   كـرد 

13-  زنــجــا ن

سـرزمـیـن  در  و  مـرجـان  اسـت  ایـن  

شهـر اشـراق است و   زنجـان است  ایـن

  14-  ا ر د  بـیـــل

زادگــاه        پـهـلـوا نـان        مــغــان 

نـغـمـه خـوانـان   و    مـؤذن  زاد گــان 

اردبـیــل  و چـشـمـه هـایـی از  عـســل

  آب گـرمـش در جـهـان ضـرب الـمـثـل 

15- قــز و یـــن

مـانـده  از  ایـن  تـاک صـدهـا   یـادگـار 

نـام  قـزویـن  بـا رجــائـی   مـانـدگـار 

16-آذربایجان شرقی ، 17-آذربایجان غربی

جـان   ایـران     اسـت     آذربـایـجــان 

عـاشـقــانـش    شـهـریـاران   جـهـان

  آنـکـه مـهـرش در دل و جـانـم نـشست 

جـانـم   آ ذربـایـجـان   غـربـی    اسـت

  جـانـم   آ ذربـایـجـان    شرقی    اسـت

  18- مــهــا بــا د

ای    نـگــهـبــانـان     آزادی     ســلام  

مـرزبـانـان        مـهـابـاد  ی     ســلام 

19-كر د ســتــان

آسـمـان   دسـت و دلـم  را  می كـشـیـد

ســوی  كـردسـتـان   و مـردان   رشـیـد

مـا هــمـه  هـم  قــبـلـه و  یــاران هـم

همـچـنـان کـوهـی کـه پـشتـیـبـان هـم

20-كـرمـا نـشـا  ه

بـیـستـون  و طـاق  بـسـتـان   را  بـبـیـن

قـدمـت   فـرهـنـگ   ایـران  را  بـبـیـن

جـام جـم  در چـشـمـه  نـیـلـوفـر است

شـهـر كـرمـانـشـاه   عـاشـق پـرور  است

21- ایــــلــا م

خـانـه   خـورشــیـد   و   خـاک پـر بـلا

شــهـر   ایــلام   ای    مـسـیـر   كـربـلا

22-سیستان وبلوچستان

سـرزمـیـن   رسـتـم    دســتـان    درود

شـیـر   مـردان    بـلـوچـسـتـان    درود

23-لــر ســتـا  ن

ای  فـلـک هـا   تــشـنـه   افــلاک  تـو

خــرم   و  آبــاد   بــاشـد   خــاک   تـو

24-چهـار محال بختِاری

كـوچ كـن   سـمـت  بـهـار  سـرنـوشـت

چـار  فـصـل  بـخـتِـیـاری ها    بـهـشـت

25-كهگیلویه وبویراحمد

بـا   عـشــایـر  از    دنــا   بــاز  آ مـدیم

از  بـویـر احـمـد  بــه   شـیـراز آ مـدیم

26-فـــــا  ر  س

روشـنـای  چـشـم  مـا   شــاهــچـراغ

حافظ و سعدی است در این كـوچـه بـاغ

27-كــر مـــا  ن

شـهـر   کـرمـان   و   بـهـاری    دلـنـواز

ارگ   بـم   بـا     نـخـلـهـای    سـرفـراز

28-  یـــــــز د

بـاغ   یـزد    و   نـو   بـهـار  تـرمـه هــا

بـادگـیــر    کـوچـه  هـایـش    آشــنـا

29-ســمــنــا  ن

پـسـتـه خـنـدان سـمـنـان چـیـدنی س

شـاهـرود  و  قـلــه هـایـش  دیـدنی س

30-اصـفــهــا  ن

شـهـر گـلـهـا    شـهـر پـلـهـای  جـهـان

شـهـر   گـنـبـد هـای  آبـی    اصـفـهـان

چـار  بـاغـت   را   خـدا  زیـبـا   ســرود

مـا  و   شـبـهـای  خـوش   زایـنـده  رود

31- قــــــــم

مـلـك نـور اسـت و درآن ظلمت گـم است

آســتـان  دِیـن  و   دانـایـی   قـم   است

32-مــر  كــز   ی

مـردمـان        مـرکـزی       دانـشـورنـد

در خـمـیـن خـویـش گـل  می پـرورنـد

33-هــمــد  ا   ن

هگـمـتـانـه مـهــد  دانـش  ملـك دیـن

شـوكـت    دیـریـنــه   ایـرا ن   زمـیـن

34-  ایــــر  ا   ن

جـمـلـه ‌سـی اسـتـان كه بـایكدیـگریـم

بـهـره از  سـی  جـزء  قـرآن مـی بـریـم

تـا  مـن  و  تـو  بـا  ولـایـت هـمـدلـیـم

صـاحـب  ایـن  خـانـه و  ایـن  مـنـزلـیم

میهنم ای   هـدهـد  هــادی  شـده

فـصــل  فصل  اسـتـقـلال   و   آ زادی   شـده

خـاك   پـایـت   طـوطـیــای   مـاه   بـاد

پـرچـمـت     در    سـایـه     الـلـه  بـاد   

                                                                             از سروده های سید حمید رضا حسینی

                                                                                 با سپاس از تارنمای ترانه 1400
نوشته شده در تاریخ شنبه 14 آبان 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()

  (بعد از خواندن این نوشته در نظر سنجی ستون باریک سمت چپ پایین نیز دیدگاه خودرا ثبت کنید)


از دیرباز تا کنون هنر موسیقی در ایران زمین رواج داشته و جان های مردم ایران گره خورده با زخمه تار و اوای تنبور و ضرب دف بوده است. موسیقی ایرانی از پر بازدیدترین گونه های موسیقی جهان است که در گذشت سده ها هنوز پا برجا و گویای تمدن کهن ایران زمین است.

اما امروزه یکی از دشواری هایی که برای موسیقی ایرانی پیش امده است گویای ورود و گسترش موسیقی باختری(:غربی) است که نم نمک در خانه ها و خودروها جایگزین نوای موسیقی ایرانی شده است. این موسیقی بیگانه شوند فراموش شدن و کم رنگ شدن موسیقی ایرانی شده است. گونه ای از این موسیقی. موسیقی رپ است که شوربختانه امروزه در خاورزمین(:مشرق) رواج یافته سروده های مستحجن و موسیقی هایی که در استدیو های کاملا غیر حرفه ای و خانگی ضبط میشود و در اینترنت گسترش یافته است.

از انجایی که موسیقی زبان بازگویی احساسات است از نظر روانشناسی این گونه موسیقی احساسات کاذب می افریند و شوند سرزدن رفتار منفی از جوانان میشود. وارون ان موسیقی ایرانی است که با سازه های گوناگون همانند دف شور می افریند و یا با سه تار گویای حزن است و یا دیگر سازها که بازگو کننده احساسات مثبت و عرفانی هستند.

یکی دیگر از دشواری هایی که به پایه موسیقی سنتی و مقامی ایران اسیب رسانده است اموزش اموزگاران کم تجربه و کسانی است که در زمینه موسیقی تحصیلاتی ندارند این گونه استادان هنرجو را با شیوه های نادرست اموزش میدهند و سردرگمی هنرجو را باعث میشوند. شوربختانه این گونه استادان در قالب تدریس خصوصی در منزل سرگرم اموزش هستند.

حال شما به عنوان یک هم میهن داوری کنید. رپ یا موسیقی ایرانی؟ فراگیری موسیقی در منزل یا در اموزشگاه؟                                                           
                                                                               محمدعلی اروانی(محزون)                        سرپرست گروه کوبه ای دف نوازان محزوننوشته شده در تاریخ شنبه 7 آبان 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()


امروز 7 ابان- 29 اکتبر روز جهانی حقوق بشر و بزرگداشت شاهنشاه کوروش بزرگ بر ایرانیان و تمام ازادی خواهان
                  دنیا شاد بادا

                          درود من خسرو حسین بختیاری بر تمام ایرانیان سرافراز 
                                 
                                                        دلت زنده باشد به فرهنگ و هوش

و درودم بر تمام ازادی خواهان این دنیای بزرگ. از ان پس درودم به پیام اور ازادی درودم به ان ابر مرد کشوررهان دادگستر درودم به صاحب ان مقبره خاموش که چون نگینی در جلگه پارس میدرخشد. درودم به شاهنشاه والامقام حضرت کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی و حقوق بشر دنیا.

به خجستگی این روز بزرگ برای دوستان هم رای و هموطنان مهربانم.

دوستان هم میهن همانطور که میدانید امروز روز جهانی حقوق بشر وبزرگداشت شاهنشاه کوروش بزرگ است. و بنده با نوشته هایی در مورد این روز و شخصیت شاهنشاه کوروش بزرگ در خدمتم. به امید روزی که 7 ابان-29اکتبر در کشور ما که زادگاه این مرد بزرگ است ثبت رسمی شود و ما هم به نیکی و با پیام ازادی به جشن و پایکوبی همگانی بپردازیم.

هم میهنان گرامی مطالبی که امروز در مورد کوروش بزرگ قرار دادم به صورت لینک میباشد. روی هر مطلب که میخواهید کلیک کرده و برای باز شدن صفحه شکیبا باشید. در باره هر مطلب  با رنگ سفید داخل پرانتز در بالای لینک مطلب توضیحت دادم.

دوستان گرامی در اخر هم دو اهنگ زیبا درباره کوروش بزرگ برای دانلود قرار دادم.پیشنهاد میکنم از دست ندهید و امیدوارم خوشتون بیاد.                   خسرو حسین بختیاری

                                                  (نوشته ویژه  امروز)

                                           پیام اور ازادی جهانیان

     (من در اینجا میخواهم درباره بازتاب رفتار کوروش در جهان نوین سخن بگویم)

           کوروش بزرگ. قانون اساسی امریکا

         (دیدگاه دانشمندان و تاریخشناسان درباره شخصیت کوروش بزرگ)

           کوروش بزرگ از دید ناموران جهان

               متن منشور کوروش بزرگ

                منشور کوروش به شعر

                        (مطالبی در مورد هرمزد رسام کاشف منشور کوروش بزرگ)

          چه کسی منشور کوروش را پیدا کرد

             (مطالبی مختصر و مفید درباره زندگانی کوروش بزرگ از زاده شدن تا مرگ)

1-گل میکند خورشید زر تار

2-نهالی سالم و پر بهره و پاک

3-اغاز یک شهریاری اهورایی

4-سرزمین پدر بزرگ ظالم

5-اتش کروزوس

6-به سمت شرق

7-شاهکار کوروش

8-مسیح ایرانی

9-غروبی غم انگیز

         (سروده ای زیبا درباره کوروش بزرگ از شاعر گرانقدر سید علی صالحی)

           من سواره ای از سلاله هخامنشم

اهنگ    

دکلمه کوروش بزرگ با صدای هماارژنگی

اهنگ کوروش بزرگ با صدای حامد فرد و نوید باقریمنابع: هفته نامه فرهنگی خبری امرداد- کتاب تاریخ ایران باستان تالیف حسن پیر نیا- کتاب کوروش بزرگ اثر هارولد لمب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آبان 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()

با درود بر تمام هم میهنان ایران دوست. و درود بر تمام     کسانی که از تارنمای ایرانشهر بازدید میکنند.  

  همانطور که همه دوستان میهن پرست اگاهی دارند 7 ابان-29 اکتبر روز جهانی و بزرگداشت بنیانگذار حقوق بشر و سلسله هخامنشی شاهنشاه کوروش بزرگ میباشد.

   اما دوستان من به دیدگاه شما وظیفه ما در این روز چیست؟ هرکس از ما وبلاگ نویس ها به نوعی در تارنمای خود نوشته ای میگذاریم و این روز را به نوعی توصپف میکنیم. بعضی به یک شاد باش اکتفا میکنند. بعضی ها (تکراری) داستان زندگی این بزرگ مرد رو قرار میدهند.بعضی انتقادی مینویسند. بعضی هم سیاسی. البته کسانی هم با یک نوشته فرهنگی سر و ته قضیه را هم می اورند.

  سال گذشته به شوند بودن منشور کوروش بزرگ در تهران این روز برای تهرانی ها با تجمع در موزه ملی بهتر برگزار شد. اما امسال که منشور در ایران نیست چه؟ ایا در گوشه و کنار این شهر یا کشورمان همایشی در خور این بزرگ مرد برگزار میشود؟       همانطور که شما هم میدانید ایران تنها کشوری از میان مدعیان حقوق بشر است که حتی با عنوان زادگاه کوروش بزرگ این روز را ثبت ملی نکرده است. اما وظیفه ما میهن دوستان به راستی چیست؟ چندی پیش درتارنمای یکی ازدوستان خواندم که نوشته بود ایا ما باید روز 7 ابان – 29 اکتبر را روز کوروش بزرگ بدانیم و یا بر چه اساسی  این روز به عنوان روز کوروش بزرگ برگزیده شده است. شاید این فکر به ذهن بسیاری از شما امده باشدکه چرا 29 اکتبر؟ این روز شاید روز ورود کوروش بزرگ به بابل ویا روز برگرداندن یهودی ها به سرزمینشان باشد. ولی به دیدگاه شما در کشور ما که به تاریخش اصلا اهمیت داده نمیشود ایا درست است که از این روز ایراد گرفت. نه دوستان این جور بدعت ها در کشور ما زیاد به صلاح نیست. اکثر مردم و کشور های اروپایی امریکایی این روز رو گرامی میدارن و دوستداران حقوق بشر در دنیا برنامه های زیادی اجرا میکنند انوقت در کشور مسخره ما که حتی این روز بزرگ رو در تقویمش هم ثبت نکرده این درست است که ما قشر میهن دوست بیاییم عوض اینکه در تلاش برای ثبت این روزباشیم واین مرد بزرگ و تاریخ و فرهنگ ایرانی رابه مردم این سرزمین بیشتر بشناسانیم از این روز ایراد های بنی اسرائیلی بگیریم.

   دوستانی که تارنما دارند با نوشته های نه تکراری بلکه نوشته های متفاوت دست به اگاهی رسانی بزنند. دوستانی که تارنما ندارند با ایمیل زدن و پیامک دادن که راه بسیار موثری هم هست میتوانند اگاهی رسانی کنند. حتی میشود با جمع کردن امضا از اقشار مختلف جامعه قدم در ثبت ملی این روز گذاشت. من روز 7 ابان با نوشته ای ویژه منتظر همه دوستداران کوروش بزرگ و تاریخ و فرهنگ ایران میباشم. باشد که تلاش و کوشش نمونه ای از خود به جای بگذاریم.بدرود. 

  خسرو حسین بختیاری
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 مهر 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
               کوروش کبیر در راه است


نوشتن فیلنامه پروژه ملی-سینمایی "کوروش کبیر" پایان یافته و اکنون درخواست پروانه ساخت فیلم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده است. به گفته "علی معلم" تهیه کننده این فیلم. پس از یک سال پژوهش بر روی زندگی کوروش بزرگ اکنون با پایان یافتن نگارش کتاب نخست فیلم کارهای ساخت ان اغاز خواهد شد داستان فیلم زندگی کوروش بزرگ از زاده شدن تا مرگ را به نمایش در می اورد.

قابل ذکر است که این پروژه اگر به اجرا دراید گرانترین فیلم تاریخ سینمای ایران خواهد بود و همچنین اولین فیلم بین المللی ساخت ایران. گفتنی است که بازیگران مشهوری هم چون راسل کرو و براد پیت نیز در این فیلم ایفای نقش خواهند کرد.البته برای بازیگران ایرانی نیز نقشهایی در نظر گرفته شده است. کارگردانی این فیلم را جعفری جوزانی به عهده خواهد گرفت.

علی معلم در پاسخ به منتقدینی که میگفتند چرا نقش کوروش را به بازیگران ایرانی نمیدهید گفت برای این که یک فیلم بین المللی ساخته شود و فروش موفقیت امیزی داشته باشد و از همه مهمتر تاثیر گذار باشد باید از بازیگران بین المللی در ان استفاده کرد یعنی بازیگرانی که وقتی نام انها روی جلد فیلم دیده میشود خریدار فیلم را بدون در نظر گرفتن موضوع و قیمت میخرد. با این اوصاف برای نقش کوروش بزرگ راسل کرو بازیگر مشهور فیلم گلادیاتور در نظر گرفته شده است.

                    راسل کرو بازیگر فیلم گلادیاتور

وقتی از علی معلم درباره ی اعلام امادگی دولت ایران در کمک به این پروژه ی ملی سوال شد او پاسخ داد کمک پیشکش.. فقط کارشکنی نکنند ما به کمک نیازی نداریم. و بودجه فیلم به صورت خصوصی تامین میشود.
وی افزود: داستان فیلم از کاخ اکباتان و دربار آستیاگ آغاز می‌شود و زندگی کوروش از تولد تا بنیانگذاری تمدن هخامنشی و حکومت پارسیان را تا مرگ دنبال خواهد کرد.
علی معلم عنوان کرد: با صدور رسمی پروانه‌ ساخت فیلم طی یک کنفرانس مطبوعاتی شرایط همکاری هنری و نحوه‌ مشارکت در سرمایه‌گذاری فیلم برای علاقه‌مندان تشریح خواهد شد
.
دنبالک ها: فیلم کوروش بزرگ،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 مهر 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
                             رنجهای سازمان میراث فرهنگی خراسان بر باد رفت
پرونده شکایت سازمان میراث فرهنگی از شرکت برق درباره نصب دکلهای فشار قوی در حریم منظری ارامگاه فردوسی بسته شد.

به گزارش ایلنا مجتبا رجایی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان گفت:با دستور فرنشین(رئیس) سازمان مبنی بر توقف پیگیری ها شکایت انجام شده درباره نصب دکل های برق فشار قوی در شهر تاریخی توس متوقف شد.

رجایی افزود: این شکایت از سوی مقامات استانی میراث فرهنگی پیگیری شد و ما کوتاه نیامدیم ولی در پایان همه چیز در تهران رقم خورد و روند رسیدگی به شکایت متوقف شد.
به گفته وی ثبت جهانی توس و ارامگاه فردوسی  از اهمیتی خاص برخوردار است چرا که این
مجموعه بخشی از تاریخ و هویت ایران به شمار می اید.

                                                                              دکل برق در نمای ارامگاه فردوسی

عباس زاده معاون میراث فرهنگی هم در این باره گفت: از دست ما کاری ساخته نیست و البته بر این باوریم که ارامگاه فردوسی و شهر تاریخی توس تنها جایی در استان است که توانمندی جهانی شدن را دارد. ولی ممکن است این مشکل باز هم رفع شدنی باشد.

وی گفت: شرکت برق منطقه ای خراسان در سال 1385 در راستای اجرای پرو
ژه برق رسانی به ترکمنستان دکل های برق را پیرامون ارامگاه فردوسی نصب کرد که یکی از این دکلها درست پشت ارامگاه فردوسی و در فاصله چند متری ان نصب شده به گونه ای که حریم منظری (فضای بصری)ارامگاه این شاعر پارسی گو را مخدوش کرده است.
نمیرم از این پس که من زنده ام            که تخم سخن را پراکنده ام
برگرفته از هفته نامه فرهنگی خبری امرداد(تعداد کل صفحات:12)      [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ ... ]  
درباره وبلاگ
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از ان به که کشور به دشمن دهیم
دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

این تارنما در راه اگاهی رساندن خبرهای تاریخی و فرهنگی ایران زمین و شناساندن تمدن این سرزمین به مردمان این مرز و بوم کوشش میکند.
پاسخگوی سوالات شما در زمینه ایران شناسی و انجام کارهای فرهنگی هستم با من تماس بگیرید:09196867602
خسرو حسین بختیاری(سید حسین موسوی)
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
از دیدگاه شما دوست هم میهن رپ یا موسیقی ایرانی؟نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic