ایرانشهر
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران بدور
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مرداد 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
     (بعد از خواندن این نوشته در نظر سنجی شرکت کنید)
زاینده رود خشکیده

شمار داد ﺧﻮاﻫﺎن(ﺷﺎﮐﻴﺎن) ﭘﺮوﻧﺪﻩ زاﻳﻨﺪﻩ رودﮐﻪ از ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ 17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﺑﻪ 2 ﻫﺰارو200  ﺗﻦ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد. دادﺧﻮاﻫﺎن از ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ اب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ100 ﭼﻬﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﮐﻪ در دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ان رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻴﺸﺪ2 ﻫﺰارو 200ﺗﻦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ محمد ﻋﻠﯽ داد ﺧﻮاﻩ وﮐﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮔﻔﺖ:17 اﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﺑﺎ اﻣﺪن ﺑﺴﻴﺎری از دادﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮگ ﺧﻮرد. راﻫﺮو ﻫﺎی دادﺳﺮا ﭘﺮ ﺑﻮد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻮدﻧﺪ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:ﺑﺴﻴﺎر از اﻧﺎن ﮐﻪ اﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن زحمت ﮐﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اب و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻧﻴﺰ محتاﺟﻨﺪ وﳘﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ان روی رخ دادﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن راﻩ اب را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و اب ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وی اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﺎ دﻳﺮ ﮐﺮد ۳ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﻋﺖ ۱۱  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب در ان ﻧﺸﺴﺖ  ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود را ﺧﺸﮑﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ اﻳﻦ رود اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ 17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ در ﺷﻌﺒﻪی رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ 3  در ﺻﺪی ﺑﺎرش اﳒﺎﻣﻴﺪﻩ ﻧﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ: ﻣﻬﺪی بصیری و اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر اﻣﻴﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ در ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ 3 درﺻﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن 100  درﺻﺪ اب ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ.ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ رود ﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﲔ دﺳﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .اﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮوش ﺧﺎرج از ﺣﺠﻢ اب زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اب اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ دادﻳﺎر ﺑﻪ ﺷﺎﮐﻴﺎن اﺟﺎزﻩ داد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﭘﻴﮕﲑی ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺎرج از ﺣﺠﻢ اب زاﻳﻨﺪﻩ رود را ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ کارشناسان در این نشست به قانون عدم ره برداری از چاه های حرﳝی مصوب سال1333 ﺧﻮرﺷﻴﺪی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ ﻫﺎی ﺣﺮﳝﯽ ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﺮداﺷﺖ اب از اﻳﻦ ﭼﺎﻩ ﻫﺎرا ﺷﻮﻧﺪی ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﻩرود اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود دراﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﺎورزان اﺻﻔﻬﺎن را ﺻﻔﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ اﻧﺪازﻩ اب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ وﺑﺮداﺷﺖ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ اﻳﻦرود و ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﳒﺎﻣﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﺬرﺷﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اب ﺑﻮدﻩ .ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﳜﯽ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از روزﮔﺎر اردﺷﲑ ﭘﺎﭘﮑﺎن ﺗﺎ ﳘﲔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اب زﻧﺪﻩ رود ﻣﻴﺎن ﮐﺸﺎورزان ﺣﻘﺎﺑﻪ دار ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﲔ ﻧﻴﺴﺖ .داﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﻩ 27 کنوانسیون وین که ایران نیز انرا امضا کرده هیچ دولتی ﳕیتواند بهانه قوانﲔ داخلی خود پیمان های بﲔ اﳌللی را نادیده بگیرد.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻮاﻧﲔ داﺧﻠﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﻳﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺑﺮاﻩ ﻫﺮ رود ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺮم اﺳﺖ وﺑﺮ ﳘﲔ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اب در ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ان روی ﮐﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺮد ﮔﺮاﻳﯽ از ﺳﻮی ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب اوردﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﻣﻴﺪ اﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرات دادﺳﺘﺎن ﳏﱰم در ﻗﺎﻧﻮن ایین دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اب ﺑﻪ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد. او اﺑﺮاز اﻣﻴﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ اب ﺑﻪ اﺑﺮاﻩ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد  ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ دادﺧﻮاﻩ ﺑﺎ اﺷاﺮﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﲑاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎز و ﭘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻳﻦ رود ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ
که دیرینگی انها گهگاه به هزار سال میرسد به گونه ای است که اگره پی انها اب و رطونبت نداشته باشد در دراز مدت فرو میریزد
وی در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﺎرش از ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﲑ ﴰﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن اورد و ﮔﻔﺖ:اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ان ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارد دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .او در پایان گفت: اکنون با خشک شدن زاینده رود بستر این رودخانه خاکی و بویناک است و ریزگردهای بر امده از این بستر که میتواند عامل بیماری باشد اکنون شهر را با افت عدم بهداشت روبه رو ساخته است.
بر گرفته از هفته نامه امرداد
نوشته شده در تاریخ جمعه 21 مرداد 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
با درود بر تمام مردان و زنان تاریخ ساز ایران زمین و درود فراوان بر تمام شما دوستان عزیز که از این تارنما دیدن میکنید.امروز حتما در نظر سنجی شرکت کنید.
امروز روز 21 امرداد ماه روز جان سپاری سردار اریو برزن در راه ایران سرفراز و امپراطوری پر افتخار هخامنشی که صلح و ارامش رو در جهان بر پا کرد هست و همچنین خواهر گرامی ایشان سردار یوتاب که همراه برادر در راه این مرز و بوم جان داد. به دیدگاه من امروز روز افتخار افرینی مرد و زن ایرانی هست روزی که این خواهر و برادر نشان دادن که مردن سرخ به از زندگی ننگین است. اما من نمیخوام تو این نوشته بنویسم که اریوبرزن کی بود و کجا رفت و چه کار کرد چون همه ی ما جریان شهادت اریو برزن و 1200 نفر از یاران وفادارش رو میدونیم تو این نوشته میخوام بگم که اریو برزن امروز هم تنهاست امروز هم میخوان اون رو نابود کنن حتما جریان پایین اوردن مجسمه این دلاور مرد رو  از میدانی به اسم خودش در یا سوج رو شنیدید اگه نشنیدید به خبر پایین توجه کنید:
به گزارش مهر، پس از آنکه فرمانده سپاه فتح استان نصب مجسمه آریوبرزن در ورودی شهر یاسوج را مورد انتقاد قرار داد، این دستور از طرف دادستان یاسوج صادر شده است.

سردار شهابی فر صبح پنجشنبه در کنگره سرداران و 600 شهید شهرستان بویراحمد گفته بود:"امروز دم اسب آریو برزن را مشرف بر تمثال مبارک شهیدان کرده‌اند که ضروری است دادستان کهگیلویه و بویراحمد دستور تخریب آن را بدهد."

دادستان یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سپاه نامه ای به دادستانی نوشته است که با توجه به اینکه ما ارزشهای متعددی داریم که می شود به عنوان نمادهای ارزشی استفاده شود، و در این نامه تقاضا کرده اند که به جای این مجسمه از نمادها و ارزشهای اصیل استفاده شود.

حجت الاسلام سید محمود موسوی پور افزود: براین اساس ما هم به شهرداری نامه ای نوشتیم که در این خصوص اقدام کنند.

وی بیان کرد: در حالی که رفتگرهای شهرداری به درب خانه های مردم مراجعه کرده و تقاضای کمک مالی می کنند و پارک های ما نیاز به توسعه دارد و فضای سبز ما مشکل دارد، اگر به جای این مجسمه های چند میلیونی و جشن های میلیونی به این ها پرداخته شود، بهتر است.

موسوی پور اظهار داشت: نمادهای ارزشی زیادی در جامعه داریم از جمله شهدا، علما و نقش مردم در صحنه های مختلف انقلاب که بهتر است به جای مجسمه هایی که فرهنگ نگهداری از آن را نداریم و فردا خراب می شوند، از این نمادها استفاده کنیم.

وی ساخت این مجسمه ها را اسراف دانست و گفت: به شهرداری اعلام کردیم که با توجه به درخواست سپاه و مردم این مجسمه پایین آورده شود.

دادستان یاسوج در خصوص مبنای حقوقی این دستور نیز گفت: هرکجا حقوق جامعه مورد تعرض قرار بگیرد دادستان می تواند تذکر دهد و اقدام کند.

موسوی پور بیان داشت: در صورتی که شهرداری یاسوج در موعد مقرر نسبت به برداشتن این مجسمه اقدام نکند برخورد قانونی صورت می گیرد
اکنون من از شما دوستان گرچه تعدادمون کم هست میخوام بپرسم که ایا این انصاف و عدل هست من نمیدونم این شهابی فر چه ادمی ولی پیداست که خیلی خرافاتی اخه کی گفته دم این مجسمه به شهدا بی احترامی میکنه میخوام به حجت الاسلام موسوی بگم پول رفتگرها رو باید با پایین اوردن نماد های ملی و اعتقادی و مقدس بپردازیم دوستان ایا به نظر شما شهدا راضی هستن که مجسمه این دلاور مرد  پایین بیاد ایا اریو برزن شهید در راه وطن نیست به روح تمام شهدا قسم که راضی نیستن من نمیدونم فردا فرزندان ما چه اسطوره ای میخوان داشته باشن ایا اریو برزن الگویی برای شهدا نبوده. چی بگم به خدا نمیدونم چی بگم.اما درود برتمام جوانان یاسوجی جوانانی که دور این میدون جمع شدن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن و همچنین ایت الله حسینی نماینده ولی فقیه که گفته در قران نوشته شده هرکس در راه وطنش کشته بشه شهید هست و اریو برزن مصداق این ایه هست و باید پاس داشته بشه. اما تمام این کارها فعلا بی نتیجه بوده مثل این که این شهابی فر مشکل شخصی با اریو برزن داره که حتی نماینده ولی فقیه هم نتونسته کاری بکنه. اما همین جا من این رو به این سردار جنگ شهابی فر میگم اگه بخوان این مجسمه رو نابود کنن به قول هفته نامه امرداد از ان ایرانی مسلمان که گفته به یاد سردار هخامنشی اسم پسرم رو اریو برزن میذارم تا همه جوانان یاسوجی و ایت الله حسینی که ارزش کار اریو برزن  رو میدونن بر زنده ماندن نامش پای میفشارند.از شما دوستان که این نوشته رو خوندین میخوام اگه تارنما دارین این خبر رسانی رو بکنید اگه ندارید با ایمیل این کار رو انجام بدید و همینطور با استفاده از پیامک زدن میتونیم خبر رسانی  بزرگی بکنیم یادتون باشه اریوبرزن چشم به پاسداری ما داره پس بیایم امانت دارای خوبی باشیم. به یاد سردار اریو برزن و1200 نفر از یاران وفادارش:
کنون گویمت رویدادی دگر                زتاریخ دیرین این بوم و بر

چواسکندرآمد به ملک کیان              یکی گرد فرمانده قهرمان

به ایرانیان داد درس وطن                 در این ره گذشت از سروجان وتن

که فرزند نام آور میهن است            مر آن شیردل آریو برزن است

چو اسکندر آهنگ ایران نمود            همه آگهان را هراسان نمود

جهانگستری فکروسودای او            جهانگیری اندیشه و رای او

چو موج شتابنده میراند پیش           بشد کار دارا بسختی پریش

سرانجام دارا در آمد ز پا                 از این بار شد پشت ایران دوتا

بسی شهرها راسکندر گشود        بجز پارس چون راه دشوار بود

گذرگاه او تنگه ای بود تنگ            دو سویش همه صخره و کوه و سنگ

همه سنگها بود ره ناپذیر              همه صخره هایش کهنسال و پیر

در آن تنگه سردار ایران سپاه          بر اسکندر و لشکرش بست راه  

چو کوهی سر افراشت بر آسمان   که تا ره بود بسته بر دشمنان

پس از روزها پایداری و جنگ          پس از هفته ها کارزار و درنگ

سکندر نیارست از آن ره گذشت     به کارش فروماند و درمانده گشت

سر انجام فکری سکندر نمود         پی چاره تدبیر دیگر نمود

بگفتا به سردار ایران سپاه            که بگذر ز پیکار و بگشای راه

بخشم تو را بر همه مهتری           از این پس تو سردار اسکندری

ولی آریو برزن پاکدل                    پی پاس این خاک و این آب و گل

به اسکندر از خشم پاسخ نداد      چو کوهی فراروی او ایستاد

سرانجام  نابخرد گمرهی             به دشمن نشان داد دیگر رهی

چو اسکندر از تنگه آمد فراز           ز نو آریو برزن چاره ساز

گران پاتر از صخره های بلند          بپا ایستاد اندر آن تنگ بند

بدین گونه ره بر سکندر ببست      بر او آشکار و مسلم شکست

 بدانست جز مرگ در پیش نیست  وراتا عدم یک قدم بیش نیست

چو نزدیک شد لحظه واپسین        به میدان آورد گفت این چنین:

بدان ای سکندر پس از مرگ من    پس از از ریزش آخرین برگ من

توانی گشایی در پارس را            نهی بر سرت افسر پارس را

به تخت جم و کاخ شاهنشهان     قدم چون نهی با دگر همرهان

مبادا شوی غره از خویشتن         که ایران بسی پرورد همچو من

چو اسکندر این جانفشانی بدید    سرانگشت حیرت به دندان گزید

به آهستگی گفت با خویشتن      که اینست مفهوم عشق وطن

اگر چند آن آریا مرد گرد                پی پاس ایران زمین جان سپرد
ولی داد درسی به ایرانیان           که در راه ایران چه سهل است جان.
بدرودنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 مرداد 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
با درود به شما دوستان اریایی. با درود به همه کسانی که از هرجای ایران که هستند هرچند اندک از این تارنما بازدید کردند. وبا درود فراوان به همه دوستانی که در پیوند با این تارنما هستند. امیدوارم حال همه خوب باشد. چند وقتی نبودم وبه مدت چهار ماه این تارنما رو ترک گفتم به شوند مشکلات روحی که داشتم واکنون دوباره تصمیم گرفتم که کار تارنما رو ادامه بدم و امیدوارم بتونم با دوستانی که با ما در پیوند هستند و دوستانی که در اینده پیوند میدیم بتونیم همین کار کوچیک در راه سربلندی میهن رو به نتیجه برسونیم و از شما دوستان خوبم انتظار همیاری دارم. به امید همکاری بیشتر. خسرو حسین بختیاری.درباره وبلاگ
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از ان به که کشور به دشمن دهیم
دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

این تارنما در راه اگاهی رساندن خبرهای تاریخی و فرهنگی ایران زمین و شناساندن تمدن این سرزمین به مردمان این مرز و بوم کوشش میکند.
پاسخگوی سوالات شما در زمینه ایران شناسی و انجام کارهای فرهنگی هستم با من تماس بگیرید:09196867602
خسرو حسین بختیاری(سید حسین موسوی)
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
از دیدگاه شما دوست هم میهن رپ یا موسیقی ایرانی؟نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic