تبلیغات
ایرانشهر - دادخواهان زاینده رود خشکیده
ایرانشهر
به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران بدور
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مرداد 1390 توسط خسرو حسین بختیاری (سید حسین موسوی) | نظرات ()
     (بعد از خواندن این نوشته در نظر سنجی شرکت کنید)
زاینده رود خشکیده

شمار داد ﺧﻮاﻫﺎن(ﺷﺎﮐﻴﺎن) ﭘﺮوﻧﺪﻩ زاﻳﻨﺪﻩ رودﮐﻪ از ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ 17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﺑﻪ 2 ﻫﺰارو200  ﺗﻦ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد. دادﺧﻮاﻫﺎن از ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ اب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ100 ﭼﻬﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﮐﻪ در دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ان رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻴﺸﺪ2 ﻫﺰارو 200ﺗﻦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ محمد ﻋﻠﯽ داد ﺧﻮاﻩ وﮐﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮔﻔﺖ:17 اﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﺑﺎ اﻣﺪن ﺑﺴﻴﺎری از دادﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮگ ﺧﻮرد. راﻫﺮو ﻫﺎی دادﺳﺮا ﭘﺮ ﺑﻮد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻮدﻧﺪ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:ﺑﺴﻴﺎر از اﻧﺎن ﮐﻪ اﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن زحمت ﮐﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اب و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻧﻴﺰ محتاﺟﻨﺪ وﳘﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ان روی رخ دادﻩ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن راﻩ اب را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و اب ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی وی اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﺎ دﻳﺮ ﮐﺮد ۳ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﻋﺖ ۱۱  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب در ان ﻧﺸﺴﺖ  ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود را ﺧﺸﮑﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ اﻳﻦ رود اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ 17 اﻣﺮداد ﻣﺎﻩ در ﺷﻌﺒﻪی رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ 3  در ﺻﺪی ﺑﺎرش اﳒﺎﻣﻴﺪﻩ ﻧﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ: ﻣﻬﺪی بصیری و اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر اﻣﻴﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﻩ در ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ راﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ 3 درﺻﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن 100  درﺻﺪ اب ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ.ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ رود ﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﲔ دﺳﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .اﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮوش ﺧﺎرج از ﺣﺠﻢ اب زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اب اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ دادﻳﺎر ﺑﻪ ﺷﺎﮐﻴﺎن اﺟﺎزﻩ داد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را از اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﭘﻴﮕﲑی ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺎرج از ﺣﺠﻢ اب زاﻳﻨﺪﻩ رود را ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ کارشناسان در این نشست به قانون عدم ره برداری از چاه های حرﳝی مصوب سال1333 ﺧﻮرﺷﻴﺪی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ ﻫﺎی ﺣﺮﳝﯽ ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﺮداﺷﺖ اب از اﻳﻦ ﭼﺎﻩ ﻫﺎرا ﺷﻮﻧﺪی ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﻩرود اﻳﺮان ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺧﺸﮑﯽ زاﻳﻨﺪﻩ رود دراﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﺎورزان اﺻﻔﻬﺎن را ﺻﻔﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽ اﻧﺪازﻩ اب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ وﺑﺮداﺷﺖ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪﻩ رود ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ اﻳﻦرود و ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﳒﺎﻣﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﺬرﺷﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اب ﺑﻮدﻩ .ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ی ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﳜﯽ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از روزﮔﺎر اردﺷﲑ ﭘﺎﭘﮑﺎن ﺗﺎ ﳘﲔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اب زﻧﺪﻩ رود ﻣﻴﺎن ﮐﺸﺎورزان ﺣﻘﺎﺑﻪ دار ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﲔ ﻧﻴﺴﺖ .داﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﻩ 27 کنوانسیون وین که ایران نیز انرا امضا کرده هیچ دولتی ﳕیتواند بهانه قوانﲔ داخلی خود پیمان های بﲔ اﳌللی را نادیده بگیرد.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻮاﻧﲔ داﺧﻠﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎی ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﻳﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺑﺮاﻩ ﻫﺮ رود ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺮم اﺳﺖ وﺑﺮ ﳘﲔ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اب در ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ دادﺧﻮاﻩ ﮔﻔﺖ:در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ان روی ﮐﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺮد ﮔﺮاﻳﯽ از ﺳﻮی ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن اب اوردﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﻣﻴﺪ اﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرات دادﺳﺘﺎن ﳏﱰم در ﻗﺎﻧﻮن ایین دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اب ﺑﻪ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮد. او اﺑﺮاز اﻣﻴﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ اب ﺑﻪ اﺑﺮاﻩ ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد  ﳏﻤﺪ ﻋﻠﯽ دادﺧﻮاﻩ ﺑﺎ اﺷاﺮﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زاﻳﻨﺪﻩ رود ﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﲑاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎز و ﭘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﻳﻦ رود ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ
که دیرینگی انها گهگاه به هزار سال میرسد به گونه ای است که اگره پی انها اب و رطونبت نداشته باشد در دراز مدت فرو میریزد
وی در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﺎرش از ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﲑ ﴰﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن اورد و ﮔﻔﺖ:اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ان ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارد دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .او در پایان گفت: اکنون با خشک شدن زاینده رود بستر این رودخانه خاکی و بویناک است و ریزگردهای بر امده از این بستر که میتواند عامل بیماری باشد اکنون شهر را با افت عدم بهداشت روبه رو ساخته است.
بر گرفته از هفته نامه امرداد
درباره وبلاگ
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
از ان به که کشور به دشمن دهیم
دریغ است ایران که ویران شود
کنام پلنگان و شیران شود

این تارنما در راه اگاهی رساندن خبرهای تاریخی و فرهنگی ایران زمین و شناساندن تمدن این سرزمین به مردمان این مرز و بوم کوشش میکند.
پاسخگوی سوالات شما در زمینه ایران شناسی و انجام کارهای فرهنگی هستم با من تماس بگیرید:09196867602
خسرو حسین بختیاری(سید حسین موسوی)
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
از دیدگاه شما دوست هم میهن رپ یا موسیقی ایرانی؟نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.